Osalemistingimused

RAHVUSVAHELISE TURISMIMESSI "TOUREST 2022" OSALEMISTINGIMUSED

Käesolevaid osalemistingimusi loetakse Tourest 2022 eksponendi lepingu lahutamatuks osaks, millega eksponent on nõustunud registreerimislepingu esitamisel.

1. MESSI KORRALDAJA
Eesti Turismifirmade Liit (edaspidi korraldaja), Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn Telefon +372 6313 013, e-post: info@etfl.ee, veeb: www.tourest.eu    

 1. MESSI TOIMUMISE AEG JA KOHT

  11.- 13. veebruar 2022

  Eesti Näituste Messikeskus, Pirita tee 28, 10127 Tallinn Eesti

  Rahvusvahelise turismimessi „Tourest 2022“ (edaspidi mess) lahtiolekuajad:

  11.02.2022 kl 10.00 – 18.00

  12.02.2022 kl 10.00 – 18.00

  13.02.2022 kl 10.00 – 15.00

Sissepääs kutse või piletiga.

Eksponaatide sissetoomine, montaaž ja eksponendi viibimine messikeskuses ning eksponeerimine:
08.- 09.02.2022 (montaaž) kl 09.00 – 20.00
10.02.2022 (eksponeerimispäev) kl.09.00 – 21.00

Väljaspool eeltoodud aega: eelneval kokkuleppel vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale.

Eksponaatide demontaaž ja väljaviimine, eksponendi viibimine messikeskuses:
13.02.2022 (D-, C- ja BI- hall) kl. 15.00 – 21.00
14.02.2022 (D-, C- ja BI- hall) kl. 09.00 – 18.00
15.02.2022 (D- ja C-hall) kl. 09.00 – 18.00 tasuta

Väljaspool eeltoodud aega eelneval kokkuleppel Eesti Näituste ASiga vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale.

 1. EKSPONENDID

  Eksponendid:turismiorganisatsioonid, reisi- ja turismiteenuseid osutavad ettevõtted sh reisikorraldajad, reisibürood, transpordi-, majutus-, toitlustus-, meelelahutus-, autorendi-, kindlustus-, koolitus- ja puhkamisvõimalusi pakkuvad ettevõtted ning nende ettevõtete koostööpartnerid.

  Põhieksponendid(edaspidi eksponent) on isikud, kes omavad kehtivat lepingut messil osalemiseks ja messipinna üürimiseks (edaspidi leping). Eksponendi nimetus ja/või logo tehakse nähtavaks messipinna stendil, andmed avaldatakse “TOUREST 2022” veebikataloogis.

  Kaaseksponendid (edaspidi kaaseksponent ja üldistatult ka eksponent) on juriidilised isikud, kes osalevad messil põhieksponendi messipinnal. Kaaseksponendile eraldatud messipind peab olema oma kujunduses selgelt eristatav sh esiletõstetult peab olema näha kaaseksponendi nimi/logo ja muu eksponendile kohustuslikuks tehtud teave, kaaseksponendile eraldatud messipinnal peavad viibima kaaseksponendi esindajad. Eksponent on kohustatud registreerima kõik oma kaaseksponendid ja tasuma iga kaaseksponendi osalustasu ja teenuste eest. Kui kaaseksponent osaleb messil ka põhieksponendina on eksponent vabastatud kaaseksponendi osalustasu maksmisest. Kaaseksponendi staatus tagab kaaseksponendi nime ja/või logo eksponendi messipinna kujunduses ja õiguse jagada kaaseksponendi reklaammaterjale. Õigeaegselt registreeritud kaaseksponendi andmed kantakse messi elektroonilisse kataloogi.

 2. LEPINGU SÕLMIMINE, MAKSETINGIMUSED

  4.1. Leping messipinna Puhka Eestis hallis, suuruses 1995m2, üürimiseks on käesoleva TOUREST veebikeskkonnas www.tourest.eu. Leping tuleb allkirjastada eksponendi esindusõigusliku isiku poolt veebikeskkonnas või saata kas digiallkirjastatult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressidele info@etfl.ee või paberkandjal aadressile Eesti Turismifirmade Liit, Pärnu mnt 20 Tallinn 10141. Eksponent vastutab tema poolt esitatud andmete õigsuse eest, kandes eksimisega kaasneva kahju riisikot.

  4.2. Leping jõustub ja muutub eksponendi sh kaaseksponendi ja korraldaja vaheliseks siduvaks kokkuleppeks alates selle allkirjastamisest poolte poolt.

  4.3. Eksponentide poolne lepingute edastamise lõpptähtaeg on 20.jaanuar 2022. Nii enne tähtaja saabumist ja ka pärast tähtaja möödumist võetakse lepinguid vastu üksnes vaba messipinna olemasolul.

  4.4. Korraldaja väljastab registreerimistasu ja messipinna üüritasu arve lepingus toodud e-posti aadressile esimesel võimalusel lepingu allkirjastamisest. Eksponent on kohustatud tasuma esitatud arve täies ulatuses 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arve koostamise kuupäevast.

  4.5. Tasumine täiendavalt tellitud teenuste eest toimub üldjuhul 14 (neliteist) päeva jooksul alates arve koostamise kuupäevast. Messil tellitud teenuste eest tasumise tingimused kehtestab korraldaja ühepoolselt, seejuures on korraldajal õigus nõuda ettemaksu tasumist iga osutatava teenuse eest.

  4.6. Arvete õigeaegse tasumise eest vastutab lepingu sõlminud eksponent. Eksponendi soovil, kui see on kokku lepitud lepingus, väljastab korraldaja arve eksponendi poolt teatatud kolmanda isiku nimele. Arve väljastamine kolmanda isiku nimele ei vabasta eksponenti arve tasumise kohustusest. Nimetatud juhul jääb eksponent arve tasumise eest vastutavaks ja kohustub vastava arve tasuma, kui kolmas isik ei ole arvet maksetähtajaks tasunud. Soovist väljastada arve kolmandale isikule informeerib eksponent korraldajat hiljemalt lepingu sõlmimisel või tellimuse esitamisel. 

  4.7. Eksponendi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavalduse alusel muudab korraldaja tema poolt juba välja saadetud arvet. Kui eksponendi soov arve muutmiseks on esitatud pärast arve väljastamist korraldaja poolt, tasub eksponent korraldajale iga arve muutmise eest teenustasu 20 (kakskümmend) eurot, millele lisandub käibemaks.

  4.8. Kui eksponent hilineb mistahes summa tasumisega, on korraldajal õigus nõuda viivist 0,3% tähtajaks tasumata summast päevas.

  4.9. Lepingu sõlmimisega aktsepteerib eksponent lepingu lisatingimusi, milleks on Eesti Näituste AS üldised osalemistingimused; stendiehitus- ja kujundustööde tingimused; elektritööde tingimused; nõuded messistendide ehitamisel; stendiehitusfirmade atesteerimise tingimused; tule- ja tööohutuse tingimused; avalik kord; sissesõidu- ja parkimiskord; toitlustuse- ja kaubanduse tingimused; jäätmekäitlustingimused ja muud Eesti Näituste AS poolt veebilehel http://www.fair.ee/eksponendile/või messihallis kättesaadavaks tehtud tingimused ja esitatud juhised. Vastuolude korral eelnimetatud tingimuste ja lepingus toodud tingimuste vahel lähtuvad pooled lepingus toodud tingimustest.

 3. ÜÜRITASUD

  5.1. Korraldaja avab lepingute sõlmimise ja teeb messipindade üüritasud  messi veebikeskkonnas www.tourest.eu kättesaadavaks hiljemalt 3 (kolm) kuud enne messi avamispäeva.

  5.2. Lepingu edastamisel korraldajale kuni 15. novembrini 2021. a. ning messipinna üüritasu laekumisel täissummas ja tähtajaks loetakse leping sõlmituks varajase tellija hinnatariifiga, mis on avaldatud Touresti kodulehel. Sellele lisandub käibemaks. Varajase tellija hinnatariif rakendub ainult messipinna ja stendi üüritasule, kuid ei laiene lisatellimustele, -teenustele, -tasudele jne.

  5.3. Messipinnale, millel paiknev stend on kõrgem kui 2,5 m rakendub hinnalisa koefitsiendiga 1,5 nimetatud stendi alla jääva messipinna üüritasust;

5.4. Ühe kaaseksponendi osalemistasu messil on 40,00 eurot, millele lisandub käibemaks. Eksponent kohustub registreerima oma kaaseksponendid hiljemalt 20.01.2022. ja tasuma korraldaja poolt esitatud kaaseksponentide osalemistasud.

 1. RINNASILDID JA PARKLAKAARDID 

  6.1. Rinnasildid annavad õiguse viibida messikeskuses 08 ja 09. 02.2022 kl 09.00-20.00; 10.02.2022 kl 09:00-21:00, 11 ja 12.02.2022 kl 09.00-19.00 ja 13.02.2022 kl 09.00-21.00. Korraldaja edastab vajaminevate rinnasiltide saamiseks eksponendile lingi, millelt eksponent saab omale vajalikus koguses rinnasilte alla laadida, hiljemalt 24. jaanuariks 2022. Rinnasiltide taskud väljastab korraldaja messikeskuses. Rinnasildid on personaalsed ja mitte edasi antavad.

  6.2. Montaaži- ja demontaažiperioodil toimub sissepääs messikeskusesse üksnes rinnasildiga.

6.3. Iga eksponent (selguse mõttes põhieksponent) saab messipinna kohta ühe tasuta parkimise perioodikaardi, mis annab õiguse korduvaks sissesõiduks Eesti Näituste messikeskuse territooriumile, kaubaveoks D-, C- ja BI-paviljoni ning parkimiseks messikeskuse autoparklas ajavahemikul 11.-13.02.2022.

 1. ELEKTROONILINE KATALOOG 

  Messi elektroonilises kataloogis avaldatakse info messil osalevate eksponentide ja kaaseksponentide kohta, kes on selleks soovi avaldanud ja edastanud vastavad materjalid hiljemalt 20.01.2022.

 2. MESSIKUTSED

  8.1. Iga eksponent ja kaaseksponent saab õiguse edastada tasuta sissepääsu tagavaid messikutseid piiramatus koguses. Kutse annab õiguse messi ühekordseks külastamiseks lahtiolekuaegadel. Kutse saadetakse eksponendile e-postiga pärast messipinna üüri tasumist, kuid mitte hiljem kui 24. jaanuar 2022.

8.2. Iga eksponent ja kaaseksponent saab õiguse edastada tasuta sissepääsu tagavaid VIP-messikutseid piiramatus koguses. Kutse annab õiguse messi ühekordseks külastamiseks turismi profesionaalile mõeldud ajal, s.o. 11.02.2022 ajavahemikul 10:00 – 13:00. Kutse saadetakse eksponendile e-postiga pärast messipinna üüri tasumist, kuid mitte hiljem kui 24. jaanuar 2022.

 1. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

  9.1. Leping kehtib kuni lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmiseni eksponendi ja korraldaja poolt.

  9.2. Eksponendil on õigus lepingust taganeda või see korraliselt ennetähtaegselt üles öelda:

  9.2.1. kuni 16. detsembrini 2021 tasudes korraldajale leppetrahvi registreerimisteenuste eest summas 216 eurot ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele.

  9.2.2. alates 17. detsembrist 2021 kuni 20. jaanuar 2022 tasudes korraldajale leppetrahvi summas, mis vastab 50% (viiekümnele protsendile) messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele;

  9.2.3. alates 21. jaanuarist 2022, tasudes korraldajale leppetrahvi summas, mis vastab 100% (ajale protsendile) messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusele ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele.

  9.3. Kui eksponent on teinud korraldajale ettemakse, tasaarvestab korraldaja ettemaksuna tasutud summa eksponendi poolt tasumisele kuuluvate summadega sh leppetrahviga ning ülejäänud osa ettemaksust tagastab korraldaja eksponendile viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates taganemise avalduse esitamisest. Lepingu sõlmimisega annab eksponent korraldajale tasaarvestamise teostamiseks nõusoleku.

  9.4. Korraldajal on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda juhul, kui eksponent on lepingut rikkunud ja ei ole kõrvaldanud rikkumist täiendava tähtaja jooksul sh, kuid mitte ainult ei ole tasunud tähtajaks lepingujärgselt ettenähtud makset, ei ole alustanud messipinna kasutamist 24 tundi enne messi esimese päeva lahtiolekuaja algust. Sellisel juhul kohustub eksponent tasuma korraldajale messipinna üüri kogumaksumuse koos käibemaksuga, samuti teostatud tööde/osutatud teenuste eest vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele ning leppetrahvi 50% messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest.

  9.5. Lepingu lõppemine ei vabasta eksponenti lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne lepingu lõppemist.

  9.6. Korraldajal on õigus leping erakorraliselt ja etteteatamata üles öelda, kui korraldajast olenemata asjaoludel ei ole messi läbiviimine ettenähtud mahus võimalik. Lepingu lõpetamisel käesoleva punkti alusel puuduvad pooltel lepingu lõpetamisest tulenevad mistahes kahju hüvitamise nõuded.

  9.7. Lepingu ühepoolseks lõpetamiseks esitab üks pool teisele poolele ühepoolse kirjaliku avalduse, mis jõustub selle kättesaamisel. Lepingust taganemisel ja/või lepingu üles ütlemisel läheb messipinna kasutamise õigus automaatselt korraldajale.

 2. MESSITEENUSED JA LISATEENUSED 

Stendiehitus – ja kujundustööd
10.1. Eksponendil on võimalus tellida stendi ehitus- ja kujundustööd (standard või erikujundus) ja vastavad materjalid korraldajalt. Tellimused täidetakse tähtajaga alates 2 ööpäeva. Tellimislehed tehakse kättesaadavaks ja tellimused on esitatavad üksnes veebilehe www.tourest.eu kaudu. Korraldaja annab valmis stendi eksponendile üle hiljemalt 10. veebruaril 2022 kell 10.00 eeldusel, et tellimus on esitatud hiljemalt 10. jaanuaril 2022. Kui stend ei ole nimetatud ajaks valmis või kui esinevad puudused, peab eksponent teatama sellest koheselt koha peal olevale infotöötajale ja/või Eesti Näituste AS e-postil fair@fair.ee

10.2. Juhul, kui eksponent ei ole tellinud standardstendi, erikujundusega stendi või ei ehita stendi ise oma materjalidest, kuid soovib kasutada seinaelemente, peab ta need tellima korraldajalt. Korraldajal on õigus peatada ehitustööd messipinnal, kui eksponent ei pea kinni lepingu tingimustest.
10.3. Juhul, kui eksponent teostab messistendi ehitustööd ise või kasutab selleks kolmandaid isikuid, on ta kohustatud saama korraldaja ja Eesti Näituste AS’i kooskõlastuse stendi kujunduskavandile, stendikonstruktsioonidele ja –materjalidele hiljemalt 10. jaanuariks 2022.

10.4. Eksponent on kohustatud järgima messi osavõtutingimustega kehtestatud montaaži- ja demontaažitööde teostamise tähtaegu, Eesti Näituste Messikeskuse nõudeid messistendi ehitamisel ning tuleohutus-, töökaitse, –ohutuse ja –korralduse eeskirju, mis on kättesaadavaks tehtud Eesti Näituste AS veebilehel www.fair.ee.
10.5. Mistahes kaaluga esemete, kujunduselementide või reklaamikandjate monteerimiseks või riputamiseks stendi külgseintele või stendi laekarkassi külge, peab olema korraldaja kirjalik luba. 
10.6. Stendi seinaelementide standardkõrgus ei või ületada 2,5 m. Kõrgemate konstruktsioonide kasutamiseks on vajalik Eesti Näituste AS tehnilise teenistuse eriluba. Stendi maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5m ja II korruse minimaalne kaugus 2m naaberstendi piirist (juhul, kui korraldajaga ei ole teisiti kokku lepitud). Kahe- ja enamakorruselist stendi külastavad ning seda teenindavad inimesed ei tohi viibida stendil kõrgemal kui 2,6 m halli põranda tasapinnast. Kui eksponaadi või mistahes eseme kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb selle paigutus stendis korraldajaga kooskõlastada. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse paviljoni põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.
10.7. Stendi kohal, kõrgemal kui 2,5 m (standardkujunduselemendi kõrgus) või 3,6 m (erikujundusega paketi kõrgus) asuvate konstruktsioonide kasutamisel on vajalik korraldaja nõusolek. Vastavad konstruktsioonid peavad asuma messipinna piiridest seespool ning maksustatakse kui reklaampind, s.o. 41,00 €/m2 aga vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 €.

10.8. Messipinna põrandatasapinnast kõrgemale kui 2,5 meetrit riputatud või mistahes muul viisil kinnitatud reklaamid (kõrguse piiranguta) maksustatakse 41,00 €/m2 aga vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 € ühe reklaami eest. Käesolevas punktis toodud hindadele lisandub käibemaks.

Lisateenused
10.9. Eesti Näituste AS tehniline teenistus osutab mitmesuguseid lisateenuseid. Vastavad tööd teostatakse eksponendi tellimuse alusel. Tellimus tuleb esitada vormikohasel tellimislehel märkega “Tourest 2022”.
10.10. Lisateenuste tellimused tuleb edastada korraldajale hiljemalt 10. jaanuar 2022. Hilisemad tellimused täidetakse üksnes võimaluse korral ning nendele rakendub hinnalisa 25%.
10.11. Korraldaja poolt on messil avatud teenindus- ja infobüroo, mille kaudu eksponentidel on võimalik tellida messi- ja sekretäriteenuseid. Tellimused tuleb esitada korraldajale hiljemalt 07.02.2022. Messi tööperioodil (s.o. 08.-13.02.2022) on võimalik esitada tellimused üksnes messikeskuses, nimetatud tellimustele rakendatakse hinnalisa 50%.

10.12. Eksponendi ja stendi jaoks vajalike materjalide toomine messikeskusesse ei ole lubatud fuajee kaudu. Kõik vajalik tuleb transportida kaubaväravatest C, B, D hallis on kaubaväravad C2, C5, D1, B1.

 1. INTERNETI PÜSIÜHENDUS

  Eksponendil on võimalik tellida oma stendile tasuline interneti püsiühendus, pöördudes ise otse teenusepakkujate poole: traadiga ühendus kiirusega kuni 10 Mbit/s kõigis messihallides CITIC Telecom CPC Estonia OÜ e-posti aadressil: sales-ee@citictel-cpc.com, tel. +372-622-3360;  www.citictel-cpc.com/ES/ES/Pages/index.html. WiFi teenuse osutamise kõigis messihallides tagab Elisa Mobiilsideteenuste AS.

 2. TOLLI- JA TRANSPORDITEENUSED

  Eksponent korraldab eksponaatide transpordi messile ja tagasi omal kulul ning vastutab kõigi oma eksponaatidega seonduvate tolliformaalsuste täitmise eest. Tolli- ja  transporditeenuseid on võimalik tellida firmalt: UPEX LS OÜ, tel  6112860; mobiil 511 9947, urmas@upex.ee. Messile lähetatavad eksponaadid või mistahes muud saadetised tuleb saata (mitte varem kui 3 päeva enne messi tööperioodi algust) toimumise kohta eksponendi nimele aadressile Eesti Näituste Messikeskus – Pirita tee 28, 10127 Tallinn. Eksponent või tema poolt volitatud isik on kohustatud tema nimele saabuvad saadetised isiklikult vastu võtma. Eksponent võib tellida korraldajalt ladustamis- ja tõsteteenuseid, vastavad tellimused peavad olema kinnitatud 2 tööpäeva enne saadetise saabumist ja mitte hiljem kui 5 päeva enne messi tööperioodi algust. Selguse mõttes, korraldaja ega messikeskus ei võta vastutust messikeskusesse saadetud saadetiste säilimise eest v.a. kui vastav teenus on eelnevalt eksponendile taasesitamist võimaldavas vormis kinnitatud.

 3. TULEOHUTUS

  Tuleohutuse tagamise eest messi toimumise ajal vastutab Eesti Näituste AS. Eksponent on kohustatud tuleohutuse tagamisel täitma Eesti Näituste AS volitatud esindajate korraldusi ja messikeskuses kehtivaid tuleohutuseeskirju. Lahtise tule kasutamine ja suitsetamine on messihallides keelatud. Tuleohutuse seisukohalt riskantsete kaupade ja ainete käitlemiseks peab omama luba Päästeametilt. Luba tuleb esitada korraldajale enne messi algust.

 4. REKLAAM JA JAEMÜÜK

  14.1. Eksponendil on õigus kasutada reklaami otstarbel üüritud messipinda ning stendi siseseinasid. Naaberstendidega piirnevate seinte välisküljed peavad olema reklaamivabad/valged. Reklaammaterjalide paigutamine stendi seintele on lubatud üksnes kleeplindi ja/või riputuskonksude abil. Eksponendil on õigus teha üksnes eksponendile viitavat reklaami, mis vastab messi temaatikale ning on kooskõlas reklaamiseaduse sätetega. Eksponent vastutab oma stendil eksponeeritud reklaammaterjalide ja –vahendite seadusele vastavuse eest. Reklaampindade kasutamine väljaspool messistendi ning stendi kohal ja kõrgemal kui 2,5 m on tasuline ja eeldab eelnevat kokkulepet korraldajaga. Reklaampind maksustatakse 41,00€/m2, kuid vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 €. Messipinna põrandatasapinnast kõrgemale kui 2,5 meetrit riputatud või mistahes muul viisil kinnitatud reklaam (kõrguse piiranguta) maksustatakse ka 41,00€/m2, kuid vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 € ühe reklaami eest. Käesolevas punktis toodud hindadele lisandub käibemaks.

  14.2. Eksponendi messipinnavälised turundusüritused tuleb kooskõlastada eelnevalt korraldajaga. Trükiste ja mistahes reklaammaterjalide jagamine ja väljapanemine väljaspool oma messipinda on keelatud, kui ei ole teisiti korraldajaga kokku lepitud. 

  14.3. Audio- ja videoprogrammide esitamine messipinnal ei tohi häirida naabereksponentide tööd. Messistendil toimuvate esitluste, ürituste jms korraldamine tuleb eksponendil eelnevalt kooskõlastada korraldajaga, et vältida naaberstendide töö segamist.

  14.4. Messi järjepidevuse, messikülastuste arvu suurendamise, messi eduka läbiviimise ja populariseerimise eesmärgil nõustub eksponent täielikult täitma alljärgnevaid tingimusi:

  14.4.1. Messi vältimist üleskutsuva reklaami keelustamine. Iga eksponent kohustub hoiduma ja välistama täielikult mistahes reklaami, üleskutsete ja teabe avaldamist, milles otseselt või kaudselt kutsutakse isikuid, kliente, tarbijaid ja/või messikülastajaid üles messi külastamist vältima või sellest loobuma. Eksponent tagab ja vastutab selle eest, et ka tema kaaseksponendid, agendid ja edasimüüjad käesolevas punktis nimetatud kohustusi nõuetekohaselt täidavad. Vastav keeld kehtib lepingu sõlmimisest alates tähtajatult ning ka juhul, kui eksponent, kaaseksponent, agent või edasimüüja kasutab teabe edastamisel teisi mõisteid, väljendeid, sümboleid või logosid, mille puhul on arusaadav, et just messi on silmas peetud. Näiteks: keelatud on kasutada järgmist reklaami: „saa osa parimatest reisipakkumistest ka ilma messil tunglemata, osta reis hoopis veebist / kontorist“). Käesolevas punktis sätestatud kohustuse igakordsel rikkumisel (sh kui rikkujaks on eksponendi kaaseksponent, agent või edasimüüja) kohustub eksponent tasuma korraldajale leppetrahvi 50% tema messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest. Leppetrahvi näol on tegemist kohustuse täitmisele sundiva leppetrahviga.

  14.4.2. Lepingu sõlmimisega kinnitab eksponent, et ta peab punktis 14.2.1. sätestatud messi vältimist üleskutsuva reklaami keelustamist põhjendatuks, mõistlikuks ja mittekoormavaks ning ta soovib kõnealustel tingimustel messil osaleda.

  14.5. Jaemüük

  Messil on lubatud jaemüük eelneval kokkuleppel messi korraldajaga. Eksponendil või messil osaleval kauplejal peavad olema kõik õigusaktides sätestatud nõuetekohased load ja litsentsid kaupade ning teenuste müümiseks. Reisiettevõtjad peavad omama nõuetekohast registreeringut ja seadusele vastavat tagatist. Lepingus ja õigusaktides sätestatud nõuete mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral on korraldajal õigus müügitegevus etteteatamata peatada ja/või lõpetada või leping etteteatamata üles öelda.

 5. VASTUTUS JA KINDLUSTUS

  15.1. Avaliku korra ja turvalisuse eest messihallides ja territooriumil, samuti valvesignalisatsiooni häireteta töö eest messi töövälisel ajal vastutab Eesti Näituste AS vastavalt kehtestatud tingimustele. Korraldaja ja Eesti Näituste AS ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, eksponentide ja nende esindajate, töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Korraldaja ja Eesti Näituste AS ei vastuta eksponendi eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest.

  15.2. Eksponent vastutab oma ekspositsiooni ülespaneku, paigutuse ja ekspositsioonipinna korrasoleku ja ohutuse eest. Eksponent vastutab tema käsutusse antud eksponeerimisvahendite ja inventari eest alates nende vastuvõtmisest kuni tagastamiseni korraldajale pärast oma ekspositsiooni mahavõtmist. Eksponendi poolt paigaldatud kleepkiled, teibid, kleebis- ja muu reklaammaterjal peab olema seinaelementidelt ja muult inventarilt seda kahjustamata eemaldatud. Eksponent vastutab tema poolt kaasatud kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub vajadusel korvama nende poolt tekitatud materiaalse kahju korraldajale. Eksponent vastutab oma eksponaatide ja muu vara järelevalve, säilimise ja kindlustamise eest kogu messiperioodil.

  15.3. Eksponent vastutab oma kaaseksponentide nõuetekohase registreerimise eest. Eksponent kohustub tasuma korraldajale leppetrahvi 100 eurot iga registreerimata kaaseksponendi tegutsemise eest eksponendi messipinnal, millele lisaks tuleb tasuda ka osalemistasu.

  15.4. Eksponent kannab täielikku vastutust kõigi kulutuste (sh. kaaseksponentide osalemistasu ja kaaseksponentide osalemisega kaasnevad muud kulud) tasumise eest, mida korraldaja seoses eksponendi messipinna ja stendiga kannab. 

  15.5. Eksponaatide ja/või stendi demontaaž ja/või eksponendi lahkumine messipinnalt enne messi viimase päeva lahtiolekuaja lõppu on keelatud. Eksponent, kes nimetatud keeldu eirab, kohustub tasuma leppetrahvi 10% lepingujärgse messipinna üüri kogumaksumusest iga rikkumises oldud täistunni eest, kuid vähemalt 200 €. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga.

  15.6. Eksponent on kohustatud kahju tekkimisel tema kasutuses olnud korraldaja või Eesti Näituste AS varale (s.h. messihalli põrandad, seinad, uksed, väravad, tugi- ja kandekonstruktsioonid, aknad, inventar jne.) teavitama sellest koheselt korraldajat ja hüvitama tekkinud kahju täies ulatuses. 

 6. MUUD TINGIMUSED

  16.1. Lepinguid ja tellimusi käsitletakse nende saabumise järjekorras. Messipindade ja stendide lõpliku paigutuse messihallis määrab korraldaja, eksponendi soove arvestatakse võimaluse piires. Korraldaja saadab enne messi algust igale eksponendile messihalli joonise, näidates sellel eksponendile reserveeritud messipinna asukoha. Korraldajal on vajadusel ühepoolselt õigus muuta messipinna asukohta, vähendada või suurendada messipinda 10% ulatuses eksponendi nõusolekuta ilma, et see tooks kaasa muudatuse eksponendi poolt tasumisele kuuluvas/või tasutud messipinna üüritasus.

  16.2. Eksponendil ei ole õigust lepingust tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele loovutada sh. puudub õigus messipinda osaliselt või tervikuna allüürile anda.

  16.3. Käesolev leping on sõlmitud paralleelselt eesti keeles ja inglise keeles. Vaidluste korral või keeleliste ebatäpsuste korral prevaleerib eestikeelne tekst.

 7. VÄÄRAMATU JÕUD 

  Korraldajal on õigus messi ettevalmistustööd või messi läbiviimine peatada või edasi lükata või messi lahtiolekuaegasid lühendada, kui peatamise vajadus on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Juhul, kui messi läbiviimine on vääramatu jõu asjaoludest tingituna täies ulatuses takistatud, on korraldajal ühepoolselt õigus lükata messi läbiviimine edasi või lepingust taganeda ja maksta eksponendile tagasi messipinna üüritasu, millest on peetud kinni registreerimistasu 275 eurot, millele lisandub käibemaks ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumus vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele. Kui messi läbiviimine on vääramatu jõu asjaolude tõttu takistatud vaid osaliselt, siis messipinna üüritasu tagastamisele ei kuulu.

 8. PRETENSIOONID

  18.1. Eksponendil on õigus esitada pretensioonid kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingus toodud korraldaja kontaktandmetel hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul asjaolust teada saamisest. Hilisemaid pretensioonid on aegunud ja neil ei ole õiguslikke tagajärgi. 

  18.2. Lepingule ja lepingu täitmisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimise teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel.