TOUREST 2017 SUURE PUHKUSELOOSI

OSALEMISTINGIMUSED

 

Suure puhkuseloosi (edaspidi loosi) ja rahvusvahelise turismimessi Tourest 2017 korraldaja on MTÜ Eesti Turismifirmade Liit (edaspidi korraldaja), registrikood 80004199, aadress Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, www.etfl.ee, e-post info@etfl.ee, tel 6 313 013.

Loosi osalemistingimused on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Välja lubatud auhindade kättesaamise ja kasutamise tingimused on kehtestatud auhinna välja lubanud ettevõtja poolt ning on avaldatud auhinna kirjelduse juures ja/või ettevõtja veebilehel. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Loosi auhinnad ja andmed loosi auhinnad välja lubanud ettevõtjate kohta avaldatakse rahvusvahelise turismimessi Tourest kodulehel: http://www.tourest.eu

Loosis osaleb iga füüsiline isik, kes:

 1. on vähemalt 18 aastane teovõimeline isik;
 2. külastab ajavahemikul 10.02-12.02.2017 turismimessi Tourest ja soovib osaleda vabatahtlikus loosis;
 3. nõustub loosi osalemistingimustega, muude korraldaja ja/või auhinna välja lubanud ettevõtja kehtestatud tingimustega ja isikuandmete töötlemise tingimustega osalemistingimustes sätestatud ulatuses;
 4. annab nõusoleku kasutada messipääsmele märgitud isikuandmeid info- ja uudiskirjade saatmiseks korraldaja ja peaauhinna välja lubanud lennuvedaja Nordic Aviation Group AS (www.nordica.ee) poolt;
 5. annab nõusoleku kasutada messipääsmele märgitud isikuandmeid auhinna kättesaadavaks tegemisel ja üle andmisel sh edastamiseks auhinna välja lubanud ettevõtjale;
 6. kinnitab enda kohta esitatud andmete õigsust ja enda vastavust loosi osalemistingimustele ja

kes sisestab eeltoodu kinnituseks nõuetekohaselt ja loetavalt täidetud messipääsme (nimi, telefoninumber, e-posti aadress) Eesti Näituste messikeskuses asuvatesse „Tourest 2017 Suur Puhkuseloos“ loosikastidesse hiljemalt 12.02.2017 kl 14.45.

Loosis on keelatud osaleda korraldaja töötajatel ning nende perekonna liikmetel.

 1. Korraldaja viib loosi läbi rahvusvahelise turismimessi Tourest 2017 ametlikul lõpetamisel 12.02.2017, mis algab kl. 15.00 asukohas Tallinn, Pirita tee 28. Loosimise juurde kutsutakse erapooletu isik, kes ei ole korraldaja töötaja ega tema perekonna liige.
 2. Korraldaja teavitab loosi auhinna võitjat messipääsmele märgitud kontaktandmete kaudu SMS’i või e-kirja teel hiljemalt 14.02.2017. Teavituse saanud võitja kohustub kinnitama teavituse kättesaamist korraldajale hiljemalt 10 päeva jooksul teate väljasaatmise päevast. Juhul, kui võitja ei kinnita teavituse kättesaamist eelnimetaud tähtaja jooksul, on korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.
 3. Peaauhinna loosimise eritingimus. Nordica Aviaton Group AS poolt välja pandud peaauhinna võitjat teavitatakse võidust ametliku lõpetamise ajal, 12.02.2017 orienteeruvalt kl. 15.00 – 16.00, avaliku telefonikõnega messipääsmel märgitud telefoninumbrile.  Kui loosis osalenu ei ole oma telefoninumbrit pääsmele märkinud, loositakse kohapeal välja uus võitja. Loosi auhinna (sh. ka peaauhinna võitja) võitja kohustub kontakteeruma auhinna välja lubanud ettevõtjaga ja edastama viimase poolt auhinna kättesaamiseks vajalikud andmed ühe kuu jooksul loosimise läbiviimisest. Juhul, kui võitja ei kontakteeru auhinna välja lubanud ettevõtjaga ega esita vajalikke andmeid eeltoodud tähtaja jooksul, on auhinna välja lubanud ettevõtjal õigus jätta auhind välja andmata.
 4. Loosis osaleb isiku kohta üks messipääse. Ühe auhinna võitnud isikul puudub õigus osaleda muude auhindade loosis.
 5. Loosis  võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja ja/või auhinna välja lubanud ettevõtja otsusel.
 6. Korraldaja vastutab  üksnes loosi läbiviimise korralduslike tingimuste süülise rikkumise puhul. Korraldaja ei vastuta osaleja loosist kõrvalejätmise eest või auhinna välja andmata jätmise eest, kui viimane eirab kehtestatud tingimusi, esitab enda kohta valesid või või ebatäpseid andmeid.
 7. Iga auhinna välja lubanud ettevõtja vastutab ainuisikuliselt auhinna nõuetekohasuse, kirjeldusele ja teabele vastavuse ning  auhinna kättesaadavaks tegemise eest auhinna võitjale.
 8. Auhindade väljaandmisega seotud riiklikud maksud tasub loosis osalev auhinna välja lubanud  ettevõtja seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 9. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus loos tühistada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teavitades sellest avalikkust veebilehe www.etfl.ee vahendusel.
 10. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele kooskõlas mahu ja eesmärgiga, mis on seaduslikult põhjendatud ja vajalik järgides minimaalsuse ning  eesmärgipärasuse nõuet.
 11. Loosis osaleja on teadlik oma õigustest nõuda igal ajal korraldajalt ja Nordic Aviation Group AS’it: infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot isikutest, kellele on isikuandmeid edastatud; ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega. Avaldused korraldaja aadressil tuleb esitada käesolevate tingimuste päises toodud kontaktandmetel, avaldused Nordic Aviation Group AS aadressil tuleb esitada veebilehel www.nordica.ee toodud kontaktandmetel.
 12. Loosis osalejal on õigus igal ajal loobuda info- ja uudiskirjade saamisest. Kui osaleja soovib loobuda korraldaja info- ja uudiskirjade saamisest tuleb sellest teatada korraldajale uudiskirjas toodud juhiste kohaselt. Kui osaleja soovib loobuda Nordic Aviation Group AS info- ja uudiskirjade saamisest tuleb sellest teatada viimasele uudiskirjas toodud juhiste kohaselt.
 13. Pretensioonid pealkirjaga „Suur puhkuseloos - pretensioon“ tuleb esitada hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pretensiooni aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates e-kirja teel aadressile info@etfl.ee või aadressil Eesti Turismifirmade Liit, Pärnu mnt 20, 10141, Tallinn.
 14. Loosiga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.  Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12 Tallinn 10117, telefon (+372) 6201 920. Lähem info on kättesaadav internetiaadressil: http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon