Tuleohutus, töökaitse ja ohutuse ning korralduse eeskirjad

I  OSA  – TULEOHUTUSEESKIRJAD

1.1 ÜLDSÄTTED

1.1.1 Käesolevad tuleohutuseeskirjad   (edaspidi – eeskirjad) määravad kindlaks tuleohutuse põhinõuded Eesti Näituste messikeskuse  (edaspidi – messikeskus)  näitusepaviljonides (edaspidi – paviljonid); ladudes, töökodades jt hoonetes ning rajatistes  (edaspidi – hooned); töö- ja abiruumides (edaspidi – ruumid)   ning  välisterritooriumil (edaspidi – territoorium).
1.1.2 Eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile messikeskuses näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi – korraldajad), nende töös osalevate firmade töötajatele (edaspidi – eksponendid)  ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi – külastajad).
1.1.3 Tuleohutuse tagamiseks tuleb lisaks käesolevatele eeskirjadele järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid tuleohutuseeskirju ja -nõudeid sätestavaid õigusakte ning tuletõrjejärelvalve ettekirjutusi.
1.1.4 Messikeskuses  korraldatavate näituste ja messide kui inimeste massilise viibimisega seotud ürituste  korraldajad ja eksponendid on kohustatud rakendama kõik võimalikud ja vajalikud meetmed tulekahjuohu  ärahoidmiseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks tulekahju puhkemisel.
1.1.5  Kõik Päästeameti, Harjumaa Päästeteenistuse ning teiste tuletõrjejärelvalvet teostavate organite ettekirjutused tuleohutuse tagamisega seotud küsimustes on kohustuslikuks täitmiseks kõigile korraldajatele, eksponentidele ja külastajatele.
1.1.6  Korraldajad ja eksponendid on  lisaks tuletõrjejärelvalvet teostavate organite ettekirjutustele kohustatud täitma Näituse selleks volitatud töötajate  tuleohutuse tagamiseks esitatud nõudmisi ja ettekirjutusi.
1.1.7 Vastutus tuleohutusnõuete täitmise  kontrollimise  ning nõuete tagamiseks vajalike meetmete rakendamise eest lasub Eesti Näituste AS-l.

1.2  TULEOHUTUSE TAGAMINE  HOONETES JA RUUMIDES

1.2.1 Hoonete ja ruumide kasutamisel tuleb lähtuda nende sihtotstarbest. Hoonete ja/või ruumide otstarbe muutmisel või nende ümberehitamisel tuleb vastavad muudatused kooskõlastada tuletõrjejärelvalvet teostavate organitega.
1.2.2 Kategooriliselt on keelatud evakuatsiooniteede ja -pääsude ning võimalike hädaväljapääsudena kasutatavate lisaväljapääsude; neid tähistavate tuleohutusmärkide ning  tuletõrje- ja päästevahendite  ummistamine  stendiehitusmaterjalide,  eksponaatide, mööbliesemete   ja   muu    näituseinventariga,    taara-   ja   pakkekastide  ning -materjalidega.
1.2.3 Paviljonide seinte ning paviljonides  püstitatavate stendide tagaseinte  vahel peab olema min 1,0 m laiune läbikäik; väljapääsuni  viiva  käigu  laius  vähemalt  3 m.
1.2.4 Keelatud on  taara- ja pakkekastide ning -materjalide, eksponaatide, kaubavarude jms ladustamine stendide tagustel pindadel. Tühjad taara- ja pakkekastid ladustatakse Eesti Näituste AS-i poolt selleks eraldatud ruumides.
1.2.5 Paviljonides kasutatavad  vaibad  ja  vaipkatted peavad olema rasksüttivast materjalist (klass  D FL-s1) ning kinnitatud põranda külge.
1.2.6 Hoonetes ja ruumides on kategooriliselt keelatud lahtise tule;  tahkete, vedelate ja gaasiliste põlevainete ja -materjalide kasutamine .
1.2.7 Messikeskuse paviljonides, hoonetes ja ruumides  on keelatud teostada ja eksponeerida seadmeid, töid või tehnoloogilisi protsesse, milles kasutatakse, töödeldakse, valmistatakse või säilitatakse plahvatusvõimelist põlevainet või -materjali.
1.2.8 Töötavate tehnoloogiliste ja muude seadmete kasutamine ning hooldus peavad vastama vastava seadme tehnilises dokumentatsioonis, juhendites ja teistes normdokumentides fikseeritud nõuetele.
1.2.9 Töötavate tehnoloogiliste seadmete eksponeerimisel kasutatavate ainete ja materjalide kohta peavad eksponendil olema nende tuleohtlikkust iseloomustavad  sertifikaadid.
1.2.10 Tuleohtlike tarbekaupade eksponeerimisel peab kauba pakend olema varustatud vastava hoiatuse ning rahvusvaheliselt kasutatavate hoiatustingmärkidega.
1.2.11 Elektriseadmete kasutamisel tuleb rangelt järgida nende ekspluatatsiooni-eeskirju; keelatud on mittestandardsete elektriseadmete ja -ühenduste kasutamine ning elektrivõrgu ülekoormamine.
1.2.12 Töö lõpetamisel tuleb elektriseadmed vooluvõrgust välja lülitada, välja arvatud tehnoloogianõuete või messikeskuses kehtestatud korra alusel ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed.
1.2.13 Töö või muu tegevusel stendil peavad eksponendid oma stendi tuleohutuse seisukohast üle vaatama ning rakendama meetmed tulekahjuohu vältimiseks stendil.
1.2.14 Eksponentidel on   keelatud jätta järelvalveta stendil töötavat tehnoloogilist või muud seadet ja mehhanismi  ning kasutada rikkis tule- ja avariikaitsesüsteemiga või  muude tehniliste riketega seadmeid.
1.2.15 Eksponentidel on keelatud  teostada ühendusi messikeskuse elektrivõrkudesse ning paigaldada ajutist elektrijuhtmestikku, kasutada keskkonnatingimustele mittevastavaid ja defektidega  elektriseadmeid, -juhet ja -kaableid.
1.2.16 Suitsetamine on lubatud üksnes selleks eraldatud, sisustatud  ja vastava tähistusega varustatud kohtades.
1.2.17 Korraldajad on kohustatud näituste ja messide ning muude ürituste kujunduskavandite koostamisel kindlustama paviljonidest vähemalt kaks (A- ja B-paviljonist a` 2 igalt korruselt) vahetult või trepikodade kaudu välja viivat evakuatsiooniteed.

1.3 TULEOHUTUSE TAGAMINE TERRITOORIUMIL

1.3.1 Keelatud on  juurdepääsu- ja -sõiduteede, läbisõidukohtade blokeerimine; juurdepääsude takistamine hoonetele, tuletõrje- ja päästevahenditele  ning tuletõrjehüdrantidele.
1.3.2 Korraldajatel ja eksponentidel on keelatud:
1.3.2.1 sõidukite parkimine lähemal kui 4 m kaugusel paviljonidest ja hoonetest;
1.3.2.2 ajutiste hoonete ja rajatiste püstitamine messikeskuse territooriumil ilma  Harjumaa Päästeteenistuses kooskõlastatud projektita;
1.3.2.3 teha  tule- ja plahvatusohtlikke töid väljaspool selleks ettenähtud kohta;
1.3.2.4 valada maha ja kanalisatsioonisüsteemi põlevvedelikku ja oksüdeerijat;
1.3.2.5 kasutamiskõlbmatute  taara- ja pakkekastide ning mittevajaliku pakkematerjali jätmine  messikeskuse territooriumile väljaspool selleks ettenähtud kogumiskohti;
1.3.2.6 lahtise tule kasutamine, jäätmete ja prahi põletamine;
1.3.2.7jätta tööpäeva lõpul või stendilt lahkumisel voolu alla elektriseadmeid.

1.4 TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

1.4.1 Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ning nende kiire evakueerimine tulekahjust haaratud või tulekahju puhkemise ohtu sattunud paviljonidest, hoonetest ja ruumidest.
1.4.2 Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
1.4.2.1 viivitamatult teatama  Harjumaa Päästeteenistuse korrapidajale tulekahju puhkemisest ja selle iseloomust,  oma isikuandmed ning teate andmiseks kasutatava telefoni numbri;
1.4.2.2 informeerima Eesti Näituste AS-i  turvateenistust tulekahju puhkemisest;
1.4.2.3 hoiatama  ohtu sattunud inimesi;
1.4.2.4 asuma  tulekollet lokaliseerima ning   võimaluse korral tuld kustutama.
1.4.3 Häire korras kohale saabunud tulekustutus- ja päästemeeskonna juhile tuleb teatada:
1.4.3.1 tulekahju tekkekoht ja selle ulatus;
1.4.3.2 võimalik oht inimestele;
1.4.3.3 tulekahjuga kaasneda võivad ohud;
1.4.3.4 tulekahju kustutamiseks päästemeeskonna saabumiseni rakendatud meetmed.

II  OSA

TÖÖKAITSE- JA -OHUTUSE EESKIRJAD EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUSES NÄITUSI, MESSE jm ÜRITUSI KORRALDAVATE NING NENDE TÖÖS OSALEVATE  FIRMADE TÖÖTAJATELE

2.1 ÜLDSÄTTED

2.1.1 Käesolevad töökaitse ja -ohutuse eeskirjad   (edaspidi – eeskirjad) määravad kindlaks tervisekaitse ja tööohutuse (toote-, masinate ja seadmete ning isikukaitsevahendite ohutuse) põhinõuded; töökeskkonna ohtlike ja kahjulike mõjurite vähendamiseks, tervisele kahjutu ja ohutu töökeskkonna ning inimeste töövõime  tagamiseks  messikeskuses  rakendatavad   meetmed.
2.1.2 Eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile messikeskuses näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi – korraldajad), nende töös osalevate firmade töötajatele (edaspidi – eksponendid)  ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi – külastajad).
2.1.3 Külastajate, eksponentide ja korraldajate tervisekaitse ja ohutuse tagamiseks tuleb lisaks käesolevatele eeskirjadele järgida  töökaitse- ja –ohutusega seotud küsimusi reguleerivaid Eesti Vabariigi seadusi, normatiivakte, standardeid, eeskirju, juhendeid jt õigusakte ning selleks volitatud ametiisikute ettekirjutusi.
2.1.4 Messikeskuses  korraldatavate näituste ja messide kui inimeste massilise viibimisega seotud ürituste  korraldajad ja eksponendid   on kohustatud rakendama kõik võimalikud ja vajalikud meetmed näituste ja messide korraldamisega kaasnevate ohtlike ja kahjulike mõjurite maksimaalseks vähendamiseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks.

2.2 INIMESTE  TURVALISUSE JA OHUTUSE TAGAMINE MESSIKESKUSES KORRALDATAVATEL NÄITUSTEL JA MESSIDEL

2.2.1 Näituse- ja messikeskkond (edaspidi – messikeskkond) on osa loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnast kõigi selles olevate inimeste (külastajad, eksponendid, korraldajad); paviljonide, hoonete ja ruumide, kujunduskonstruktsioonide ja -materjalide, näituseinventari, tehniliste vahendite ja süsteemide,  seadmete, eksponaatide, töö- ja -kaitsevahendite jt komponentidega, kus inimeste tervist ja ohutust mõjutab messitegevuse spetsiifikast tingitud füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, ökoloogiliste, psühhofüsioloogiliste ja sotsiaalmajanduslike tegurite kogum.
2.2.2 Eesti Näituste AS, korraldajad ning eksponendid peavad tagama kõigi messikeskkonnas viibivate inimeste elule ja tervisele ohutud töö-, olme- ja puhketingimused.
2.2.3 Eesti Näituste AS-i  töötajad, korraldajad ja eksponendid on kohustatud:
2.2.3.1 täitma kehtestatud töökaitsenõudeid;
2.2.3.2 kasutama tööõnnetuste ja tervisekahjustuste vältimiseks  isikukaitsevahendeid;
2.2.3.3 jälgima, et nende poolt tööde teostamine või selle tagajärjed ei ohustaks tööde teostaja enda või teiste elu ja tervist ning keskkonda;
2.2.3.4 täitma töökaitse järelvalvet teostavate ametiisikute ning selleks volitatud Eesti Näituste AS-i töötajate  seaduslikke korraldusi ja ettekirjutusi;
2.2.3.5 teatama õnnetusjuhtumistest või nende tekkimise ohust  Eesti Näituste AS-i  direktsiooni esindajale.
2.2.4 Eesti Näituste AS  ja korraldajad on  kohustatud inimeste elule ja tervisele ohutu messikeskkonna loomisel järgima alljärgnevaid nõudeid:
2.2.4.1 kavandama, püstitama ja sisustama ekspositsiooni selliselt, et töötamine ja viibimine selles oleks ohutu ning ei kahjustaks selles viibivate isikute tervist ja keskkonda;
2.2.4.2 messikeskuses  ehitatavate stendide standardkõrgus on 2,5 m. Kõrgemate kujundus-konstruktsioonide kasutamiseks on vajalik volitatud sertifitseerimisasutuse eriluba ja Eesti Näituste AS-i  kirjalik nõusolek;
2.2.4.3 ajastama ja järjestama ekspositsiooni püstitamise ja sisustamisega seotud tööoperatsioonid selliselt, et ka  nende koosmõju oleks ohutu;
2.2.4.4 kõrgendatud ohu allikaks olevate tehniliste eksponaatide ohtlikud  mõjurid ei tohi ületada vastavaid normatiive;
2.2.4.5 paviljonide, hoonete ja ruumide valgustus peab vastama normidele, paviljonide evakuatsiooniteede ja -pääsude tähised peavad olema valgustatud; paviljonides ja hoonetes peab olema avariivalgustussüsteem;
2.2.4.6 temperatuur sügis-talvisel ja kevad-talvisel perioodil toimuvate näituste ja messide  ajal peab temperatuur paviljonides olema min 18° C;
2.2.4.7 tehnilised eksponaadid, mis oma kõrge või madala temperatuuri või liikuvate osade tõttu võivad ohustada neid ekspluateerivaid ning nende vahetus läheduses töötavaid ja viibivaid inimesi, peavad olema varjestatud  piirdeseadistega – kaitsevarjed ja -tõkked ning varustatud hoiatussignalisatsiooniga;
2.2.4.8 stendide vahekäigud peavad olema inimeste libisemist, takerdumist või kukkumist välistavas seisundis ja vajaduse korral ning Eesti Näituste AS-i  nõudmisel varustatud piirete, ülekäikude jm ohutusvahenditega;
2.2.4.9 klaasvitriinide kasutamisel peavad klaaside servad olema lihvitud;
2.2.4.10 kõrgete  ekspositsioonialuste kasutamisel, eksponaatide ja reklaamivahendite lakke või stendide ülaservade külge riputamisel peavad olema rakendatud meetmed nende alla- või pealekukkumise  vältimiseks;
2.2.4.11 keelatud on eksponeerida inimeste tervisele ohtlikke ja kahjulikke aineid ning materjale kasutavaid, valmistavaid või kõrvalproduktidena produtseerivaid  töötavaid  eksponaate või tehnoloogilisi protsesse;
2.2.4.12 keelatud on inimeste elule ja tervisele ohtlikke aerosoole ja  gaase kasutavate ning tolmu ja auru tekitavate töötavate eksponaatide  ja tehnoloogiliste protsesside eksponeerimine;
2.2.4.13 keelatud on müra, infra- ja ultraheli, vibratsiooni, staatilise ja elektromagnetvälja, ultravioletse, infrapuna-, ioniseeriva ja mitteioniseeriva kiirguse ning  teiste inimese tervisele ohtlike ja vastavaid normatiive ületavate mõjuritega seotud  töötavate eksponaatide ja tehnoloogiliste protsesside eksponeerimine;
2.2.4.14 on  katsetamata ning töökaitsenormidele mittevastavate töötavate masinate, seadmete jt töövahendite eksponeerimine;
2.2.4.15 keelatud on masinate ja seadmete käivitamine, kui see võib ohustada inimesi;
2.2.4.16 keelatud on kõrvaliste isikute pääs  masinate ja seadmete teenindustsooni;
2.2.4.17 keelatud on masinate ja seadmete remontimine ning hooldamine masina või seadme töötamise ajal;
2.2.4.18 ekspositsiooni ehitustööde ning näituste ja messide toimumise ajal kasutatavad töölavad, tellingud, redelid jm abivahendid peavad olema kandvad ning püsivad;
2.2.4.19 tõsteseadmed, redelid jm abivahendid tuleb paigaldada kindlalt, välistades nende ümberkukkumise või iseenesliku liikumahakkamise;
2.2.4.20 tõstetavad, teisaldatavad ja ladustatavad lastid peavad olema  tugevalt kinnitatud, tasakaalus ja püsivad;
2.2.4.21 tõste- ja lastihaardeseadmed peavad vastama tõstetava lasti gabariitidele ning kaalule ja olema tehniliselt korras;
2.2.4.22 inimeste tõstmisel kasutatakse  üksnes selleks ettenähtud ning eelnevalt testitud tõstevahendeid,  rangelt arvestades selleks kehtestatud koormus- jm piiranguid;
2.2.4.23 kaubalifti kasutamisel tuleb rangelt jälgida valmistaja-tehase poolt väljatöötatud ekspluatatsioonieeskirju ning Eesti Näituste AS-i vastutavate ametiisikute ettekirjutusi ja juhiseid; inimeste viibimine kaubaliftis lastide teisaldamise ajal on keelatud;
2.2.4.24 transpordi- ja veovahendid, liikurmasinad ja -mehhanismid peavad  vastama tehnilistele tingimustele, olema tehniliselt korras ning nende kasutamisel paviljonides, hoonetes  ja territooriumil tuleb rangelt täita liiklus- ja kasutamiseeskirju; eelnimetatud seadmete juhtimisele lubatakse üksnes vastava ettevalmistuse ja juhitunnistust omavaid isikuid;
2.2.4.25 transpordi- ja veovahendite liikumiskiirus messikeskuse territooriumil  ei tohi ületada 10 km/h; piiratud nähtavusega kohtades 3 km/h; paviljonides, hoonetes ja ruumides   5 km/h;
2.2.4.26 elektriseadmestik peab olema projekteeritud, ehitatud, paigaldatud ja kasutatav nii, et oleks välistatud tule-, plahvatus- või elektrikahjustuste tekkimise oht. Tarbitava elektrivoolu parameetrid on 220/380 V, 50 Hz, 1 kW pistikupesa kohta;
2.2.4.27 elektritööde teostamisele  on lubatud üksnes Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatud pädevustunnistust omav füüsiline isik tunnistuses näidatud pädevuspiirkonnas;
2.2.4.28 eksponendi või tema alltöövõtja poolt kasutatavad elektriseadmed ja -materjalid peavad omama Eesti Vabariigi toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud vastavussertifikaati;
2.2.4.29 Eesti Näituste AS-l  on messikeskuses elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja telefoniühenduste teostamise ainuõigus.

2.2.5 Kahekordsete kujunduskonstruktsioonide püstitamise tingimused messikeskuses:
2.2.5.1 kahekordse ja kõrgema kujunduskonstruktsiooni ehituskonstruktsioon peab vastama Eesti Vabariigi Ehitusministeeriumi 11.11.1991. a. määrusega nr 1 kehtestatud ehitusnormidele;
2.2.5.2 ehituskonstruktsioonile peab olema tehtud enne selle montaaþitööde algust ekspertiis  litsentseeritud ehitusjärelvalveorgani või isiku poolt;
2.2.5.3 ehituskonstruktsioonile peab olema tehtud pärast montaaþitööde lõppemist ning enne ekspluatatsiooni algust  täiendav ekspertiis, mille ülesandeks on hinnangu andmine ehituskonstruktsiooni ekspluatatsioonikindlusele;
2.2.5.4 täiendava ekspertiisi tulemuste alusel koostatakse akt kahekordse kujunduskonstruktsiooni ekspluatatsiooni võtmise kohta, milles määratakse eksponendi-poolne kahekordse kujunduskonstruktsiooni ekspluatatsioonitingimustele vastava kasutamise eest vastutav isik. Käesolevate eeskirjade pp-des 2.2.5.2 ja 2.2.5.3 nimetatud ekspertiisiaktid kuuluvad lahutamatu osana ekspluatatsiooni võtmise akti juurde;
2.2.5.5 korraldaja võtab endale täieliku vastutuse eksponentide poolt kahekordse kujunduskonstruktsiooni  passis olevate tingimuste ja piirnormide täitmise eest;
2.2.5.6 taotlus kahekordse kujunduskonstruktsiooni ehitamiseks koos ekspertiisiaktiga esitatakse Eesti Näituste AS-le  hiljemalt 30 päeva enne montaaþitööde algust.
2.2.5.7 Eesti Näituste AS-l  on õigus keelduda loa andmisest nimetatud konstruktsioonide püstitamiseks juhul, kui taotlust ei esitata õigeaegselt, ei esitata ekspertiisiakti või kui esitatud ekspertiisiakt ei kinnita kahekordse kujunduskonstruktsiooni vastavust ohutu ekspluatatsiooni nõuetele.
2.3 Esmaabi osutamine tööõnnetuses kannatanuile:
2.3.1 Eesti Näituste AS  on kohustatud rakendama meetmed:
2.3.2.1 esmaabivahendite kättesaadavuse tagamiseks töötingimustele vastavas valikus ja koguses ning kannatanuile esmaabi osutamise;
2.3.2.2 kannatanu või vigastatu toimetamiseks raviasutusse vastavalt kiirabiarsti või parameedikute   korraldusele;
2.3.2.3 tööõnnetuse põhjuste kõrvaldamiseks;
2.3.2.4 tööõnnetuse põhjuste uurimiseks kehtestatud korras;
2.3.2.5 kindlustusorgani, Tööinspektsiooni ning teiste asjaomaste organite informeerimiseks toimunud   tööõnnetusest. Raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud, samuti üheaegselt mitme inimesega toimunud tööõnnetusest tuleb viivitamatult teatada messikeskuse  asukohajärgsele politseioskonnale.

III  OSA

TÖÖKORRALDUSE EESKIRJAD MESSIKESKUSES NÄITUSI JA MESSE KORRALDAVATE  NING NENDE TÖÖS OSALEVATE FIRMADE TÖÖTAJATELE

3.1  ÜLDSÄTTED

3.1.1  Käesolevad eeskirjad   ( edaspidi – eeskirjad ) määravad kindlaks  töökorralduse alused ning käitumisreeglid messikeskuses,
3.1.2 Eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile messikeskuses näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi – korraldajad), nende töös  osalevate firmade töötajatele (edaspidi – eksponendid)  ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi – külastajad).
3.1.3 Kõik eeskirjade  rakendamisega seotud küsimused lahendab Eesti Näituste AS oma põhikirjajärgsete õiguste piires vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning muudele õigusaktidele.
3.1.4  Eeskirjadega mittereguleeritud küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ning muudest õigusaktidest.

3.2  TÖÖAEG

3.2.1 Eesti Näituste AS-l  on 5-päevane töönädal, puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.
3.2.2 Vastavalt näituste ja messide programmile loetakse näituste ja messide ettevalmistus- ja tööperioodil – montaaþitööde algusest kuni demontaaþitööde lõpuni  – tööpäevadeks ka vastavasse perioodi langevad puhkepäevad ning tööajaks vastavalt eeskirjade  p-le 3.2.4  ka tööväline aeg.
3.2.3 Paviljonid on avatud tööde teostamiseks  kõigil päevadel  vastavalt  Eesti Näituste AS-i ja korraldaja vahel sõlmitavale lepingule.
3.2.4 Korraldajad on vastavalt vajadusele kohustatud esitama Eesti Näituste AS-le  hiljemalt 30 päeva enne näituste ja messide montaaþitööde algust kirjaliku taotluse paviljonide lahtiolekuaja pikendamiseks montaaþi-demontaaþitööde  ja eksponeerimise perioodil.
3.2.5 Eesti Näituste AS  võimaldab korraldajate ja eksponentide viibimist ja töötamist paviljonides väljaspool eeskirjade p-s 3.2.4 nimetatud  aegu paviljonide valgustuseks kasutatavale elektrienergiale tehtavate  ning  teenindava, abi-  ja valvepersonali rakendamisega  seotud kulutuste kompenseerimiseks vastavalt Eesti Näituste AS-i  hinnakirjale.

3.3  NÄITUSTE JA MESSIDE KORRALDAMISE ÜLDISED TINGIMUSED

3.3.1 Korraldaja on kohustatud:
3.3.1.1 sihipäraselt kasutama näituste ja messide korraldamiseks renditud     paviljone;
3.3.1.2 kooskõlastama Eesti Näituste AS-ga  hiljemalt 30 päeva enne näituse või messi montaaþitööde alustamise päeva eksponentide poolt erinevatelt stendiehitusfirmadelt alltöövõtu korras tellitavate stendide montaaþi- ja kujundustööde teostaja ning kasutatavad materjalid;
3.3.1.2 järgima messikeskuses kehtestatud   tuleohutus-, töökaitse- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirju ning nõudma nende täitmist eksponentide poolt;
3.3.1.3 korraldama näituse või messi teenindusbüroo tööd ning teenindusbüroo kaudu teenuste osutamise eksponentidele;
3.3.1.4 korraldama näituse või messi infobüroo tööd;
3.3.1.5 korraldama näituse või messi montaaþi-demontaaþitööd ning eksponeerimise paviljonides ja territooriumil;

3.3.2 Korraldaja vastutab:
3.3.2.1  eksponentide  poolt  renditud stendide sihipärase kasutamise eest;
3.3.2.2 eksponentide poolt tuleohutus-, töökaitse- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirjade täitmise eest;
3.3.2.3 eksponentide poolt kasutatavate  ehitus- ja kujunduskonstruktsioonide, näituseinventari ja seadmete  ekspluatatsioonieeskirjade-kohase kasutamise, säilimise ning Eesti Näituste AS-le  samas kvaliteedis  tagastamise eest;
3.3.2.4 eksponentide poolt kahekordse kujunduskonstruktsiooni  passis olevate tingimuste ja piirnormide täitmise eest;
3.3.2.5 paviljonide õigeaegse vabastamise eest näituse või messi demontaaþitööde lõppemisel;
3.3.2.6  eksponentide ja  Eesti Näituste AS-i vahel  teostatavate arvelduste eest.

3.3.3 Eksponent on kohustatud:
3.3.3.1 stendi montaaþi-ja kujundustööde teostamisel enda või kaasatud alltöövõtja tööjõu  ja materjalide baasil kooskõlastama korraldajaga hiljemalt 30 päeva enne näituse või messi montaaþitööde alustamise päeva  oma stendi tööjoonised ning stendi ehitamisel kasutatavad  materjalid;
3.3.3.2 alustama tema poolt renditud stendi kasutamist hiljemalt näituse või messi avamise momendiks, v a juhtumil, kui kasutamise alustamise hilisem tähtaeg  on korraldajaga eelnevalt kooskõlastatud. Vastasel juhul läheb stendi kasutamisõigus üle korraldajale;
3.3.3.3 kinni pidama messi või näituse osalemistingimustes sätestatud kohustustest;
3.3.3.4  korraldajalt tellitud  stendi ning näituseinventari ja seadmete üleandmisel kontrollima nende korrasolekut ja vastavust esitatud tellimusele ning koheselt informeerima korraldajat teenindusbüroo kaudu avastatud  defektidest;
3.3.3.5 reklaammaterjalide kinnitamisel kasutama üksnes kleeplinti ja/või riputuskonkse. Muude kinnitusvahendite  kasutamine kuulub kohustuslikus korras kooskõlastamisele Näitusega;
3.3.3.6 korraldajaga kooskõlastama  stendivälise reklaami paigutamise küsimused;
3.3.3.7 järgima messikeskuse territooriumil Eesti Näituste AS-i  poolt väljatöötatud transpordivahendite liikumise ja parkimise korda ning  liiklusskeemi;
3.3.3.8 täpselt täitma turvateenistuse töötajate poolt messikeskkonna turvalisuse tagamiseks esitatavaid nõudmisi ja ettekirjutusi;
3.3.3.9 andma näituse või messi lõppemisel renditud stendilt lahkumisel korraldaja volitatud esindajale korrastatult üle tema poolt  renditud stendi ning näituseinventari ja seadmed;
3.3.3.10 hüvitama korraldajale täies ulatuses tema käsutuses olnud stendile, näituseinventarile ja seadmetele tekitatud kahju;  eelnimetatute hävimisel või kadumisel asendama need samaväärsetega või  hüvitama korraldajale nende maksumuse;
3.3.3.11 esitama kõik pretensioonid korraldajale kirjalikult näituse või messi tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

3.3.4 Eksponent vastutab:
3.3.4.1 talle renditud stendi, näituseinventari ja seadmete eest alates nende korraldaja poolt üleandmise hetkest kuni tagastamiseni  korraldajale peale näituse või messi tööperioodi lõppemist. Juhul, kui eksponent lahkub korraldajale stendi, näituseinventari ja seadmeid üle andmata, ei vabasta see teda vastutusest rikutud, kadunud või hävinud inventari ja seadmete samaväärsetega asendamise või nende maksumuse kompenseerimise eest;
3.3.4.2 tema poolt renditud stendi töövõime tagamise eest  kogu näituse või messi tööperioodil;
3.3.4.3 kehtivate  tegevuslitsentside ja -lubade  ning kauplemisloa  olemasolu eest jaemüüki lubavatel näitustel ja messidel.

3.3.5  Eksponendil on keelatud:
3.3.5.1 edasi  rentida tema poolt korraldajalt renditud   stendipinda;
3.3.5.2 teostada lülitusi messikeskuse elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja  telefonivõrku;
3.3.5.3 lahkuda näituse või messi korraldamiseks talle püstitatud stendi, mööblit  jm näituseinventari ning seadmeid  korraldajale üle andmata;
3.3.5.4 lahkuda  stendilt enne näituse või messi  tööperioodi lõppemist;
3.3.5.5 rikkuda stendi ehituskonstruktsioone;
3.3.5.6 lahkuda  tema poolt renditud stendilt  seintele kleebitud reklaammaterjale maha võtmata.
3.3.5.7 kasutada ilma korraldajaga kooskõlastamata naaberstendide personali tegevust takistavaid või häirivaid elektromagnetilisi kiirgusallikaid;
3.3.5.8 kasutada oma stendil reklaami või muusika edastamiseks naaberstendide tegevust takistavat ning külastajaid häirivat heli- ja valgustugevust;
3.3.5.9 korraldada oma stendil korraldajaga kooskõlastamata esitlusi jt reklaamüritusi. Eksponent on kohustatud vältima esitluste ja reklaamürituste korraldamise ajal naaberstendide tegevuse takistamist või häirimist.

Kõigis käesolevate tuleohutus-, ohutustehnika- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirju või nende täitmist puudutavates küsimustes palume pöörduda Eesti Näituste AS-i direktsiooni  poole.

Kõigist muudatustest käesolevates tuleohutus-, ohutustehnika- ja tööohutuse ning töökorralduse  eeskirjades informeerib Eesti Näituste AS-i  direktsioon korraldajaid ja eksponente täiendavalt.