Toitlustuse ja jaekaubanduse korraldamine messikeskuses

1. Messikeskuses B-halli kohvik-baaris on toitlustamise ainuõigus Näituste Baari OÜ-l ja C-paviljoni kiirtoitlustusrestoranis Amps Cateringil.

2. Avalikul üritusel toitlustamise ja jaekaubanduse tegevusalal tegutsev ettevõtja, tema sisseseade ja käitlemisvahendid, toidutoore, toidu vedu ja veovahendid ning töökorraldus, töötajate hügieen ja käitleja enesekontrolli nõuded peavad vastama toiduhügieeni ja selle tagamise eeskirjades ning hea hügieenitava juhendis sätestatud nõuetele.

3. Lahtise tule kasutamine toidu valmistamisel messikeskuse paviljonides on erandkorras lubatud juhul, kui selleks on väljastatud Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kooskõlastus ning avalikul üritusel toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja:
3.1. korraldab gaasipõletiga pannidega tööle asuvatele töötajatele  ekspluatatsioonitingimusi ning tule- ja tööohutusnõudeid tutvustava instruktaaži;
3.2. lubab gaasipõletiga pannidega tööle üksnes eelnimetatud  instruktaaži läbinud töötaja(d);
3.3. ehitab gaasipõletiga varustatud pannide ümber Eesti Näituste AS-i poolt esitatud tingimustele vastavad ning inimeste ohutust tagavad piirded;
3.4. rakendab meetmed inimeste ohutuse ning materiaalsete väärtuste säilimise tagamiseks alljärgnevalt:
3.5. tõkestab kõrvaliste isikute juurdepääsu gaasipõletitele, reduktoritele ja gaasiballoonidele;
3.6. paigaldab kõigi gaasipõletiga pannide tööpiirkonnas põletusohust teavitavad tähised;
3.7. eemaldab gaasipõletiga pannide tööpiirkonnast kõik kõrvalised esemed;
3.8. varustab toitlustuspunkti tulekustutitega ning tagab nende tehnilise korrasoleku;
3.9. kindlustab  toitlustuspunktis esmaabivahendite olemasolu;
3.10. ladustab tagavaragaasiballoonid väljaspool messikeskuse paviljone.
3.11. kontrollib pidevalt  gaasipõletite, reduktorite ja gaasivoolikute korrasolekut ning lõpetab defektide avastamisel või gaasilekke korral viivitamatult seadme ekspluatatsiooni.

4. Avalikul üritusel toitlustamise või jaekaubanduse valdkonnas tegutsev ettevõtja on kohustatud täitma puhtuse- ja hügieeninõudeid ning Eesti Näituste AS-i poolt kehtestatud tingimusi talle kinnistatud toitlustus- ja/või müügitsoonis.