Nõuded messistendi ehitusel

Eksponent peab silmas pidama järgmisi juhiseid ning juhul kui stendi ehitab keegi teine kui Eesti Näituste AS(EN), tuleb need edastada stendi kujundajatele ja ehitajatele.

Juhendite aluseks on Ehitusmäärus, Tuleohutuse seadus, Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, Elektriohutusseadus ning muud kehtivad seadused ja määrused ning eeskirjad.

Kontaktisikud Eesti Näituste AS-s:

Peakonstruktor Gunnar Kalmet 50 34 379, gunnar@fair.ee

Peaenergeetik Igor Nikulin 50 41 793, nikulin@fair.ee.

Päästeameti Põhja päästekeskus

Tuleohutuskontrolli büroo peainspektor Jana Gudinas, 53 869 775, jana.gudinas@rescue.eejana.gudinas@rescue.ee

Sisukord

 1. Ehitusmaterjalid
 2. Näituseruumi lagi
 3. Kahekordsed ehitised
 4. Evakueerimisteed ühekordses ehitises
 5. Rasked eksponaadid
 6. Töö tulega ja demonstratsioonid
 7. Tuleohtlikud vedelikud, gaasid ja soojendusseadmed
 8. Surveanumad ja gaasiballoonid
 9. Küünalde põletamine
 10. Autode eksponeerimine
 11. Elekter
 1. Ehitusmaterjalid
 • põrandakate peab olema raskesti süttiv, klass P;
 • kardinateks ja kujunduseks kasutatud kangad peavad olema tulekindluse klassiga, klass SK-2, ruumides kus on automaatikasüsteem SK-1;
 • erandlikud ehitusmaterjalid ja rekvisiidid (näit. heinapallid), mis ei vasta SK-1 nõuetele, tuleb töödelda. Töötlemise kohta tuleb esitada kinnitus (vastav sertifikaat immutamise või katmise kohta tuldtõkestava vahendiga).
 1. Messistendi lagi

Messikeskuses on automaatne sprinkler-tulekustutussüsteem. Messistendi lagi või muu kattena kasutatav materjal ei tohi takistada kustutussüsteemi tööd. Laematerjal peab olema tulekindluse klassiga loorriie või rest. Muust materjalist katusest peab kustutusvesi pääsema stendi (näit. hõre laudadest lagi). Välitingimustes kasutatavad telgid ei vasta nimetatud nõudmistele. EN Peakonstruktorile tuleb saata joonis nimetatud ehitistest vähemalt 4 nädalat enne messi avamist kooskõlastamiseks. Katuse kasutamise puhul messistendi kujunduses teeb esmaste kustutusvahendite ja tuletõrje signaalsüsteemide kohta otsuse EN peakonstruktor. Väikseim lubatud kustuti on AB III-E 6 kg või muu sama võimsusega kustuti.

 1. Kahekordsed ehitised

Messistendi võib ka ehitada kahekordsena, järgmistel tingimustel:

 • ehitamiseks tuleb hankida Eesti Näituste AS peakonstruktori luba;
 • stendi konstruktsiooni joonised tuleb kolmes vaates saata hiljemalt 4 nädalat enne püstitamist Eesti Näituste AS peakonstruktorile kinnitamiseks;
 • teine korrus on vähemalt 2 meetri kaugusel naaberstendi piirist, kui naabritega pole teisiti kirjalikult kokku lepitud;
 • teise korruse põranda ja treppide lubatav koormus on büroona kasutamisel vähemalt 2,5 kN/m² (250 kg/m²) ja publikule avatuna 4,0 kN/m² (400 kg/m²);
 • kahekordse stendi alumise korruse vaba ruumi kõrgus on maks. 2,5 m ja min. 2,2 m;
 • teise korruse evakueerimiskaugus lahtise trepini on maks 20 m ja trepi laius vähemalt 120 cm. Kui teise korruse pindala on üle 50 m², peab treppe olema vähemalt kaks;
 • teise korruse ja sinna viivate käikude piirete kõrgus on u. 1 m horisontaalpinnast käsipuu ülemise servani. Käsipuu alune osa sein või vastav konstruktsioon peab taluma joonkoormust horisontaalsuunas 0,4 kN/m (40 kg/m). Piirde plaadist koosnev osa peab taluma punktkoormust horisontaalsuunas 0,3 kN (30 kg). Kui piire võib sattuda inimese raskuse alla, tuleb see arvestada vertikaalsele punktkoormusele 1,0 kN/ (10 kg);
 • kahekordse stendi alumise korruse tulekustutusvahendid on: üks klassi AB-III-E 6 kg/l käsikustuti alumisele ja üks klassi AB-III-E 6 kg/l käsikustuti teisele korrusele iga 50 m2 kohta;
 • igas kahekordse stendi kinnises ruumis peab olema suitsuandur.

Eesti Näituste AS annab oma seisukoha stendi konstruktsiooni kohta, kuid vastutav ehitaja vastutab ehituse turvalisuse ja stendi ehitustööde juhtimise eest.

 

 1. Evakueerimisteed ühekordses stendis

Ühekordses stendis tuleb järgida järgmisi evakueerimisteede ja liikumisradade laiuste minimaalmõõtusid, kui stend on:

 • alla 20 m²: üks 1-rajaline evakueerimistee
 • üle 20 m² ja alla 50 m²: kaks 1-rajalist teed või üks 2-rajaline tee
 • üle 50 m² ja alla 100 m²: kaks eraldi 1 rajalist teed või üks 2-rajaline ja üks 1-rajaline tee
 • 100 m² ja üle selle: kaks 2-rajalist teed.

Minimaalsed rajalaiused:

— 1 rida 90 cm

— 2 rida 120 cm

— 3 rida 160 cm

— 4 rida 200 cm

— moodulehitamise tõttu lubatakse evakueerimis-väljapääsuks 70 cm ukseava, kui vaid nende summaarne laius vastab minimaalnõuetele.

 • evakueerimisteed tuleb tähistada ametlike viitadega ehitaja poolt
 1. Rasked eksponaadid

Kui eksponaatide poolt tekitatud koormus A, B, C ja D hallides ületab 10 kN/m² (1000 kg/m²) ning A ja B halli II korrusel 3kN/m2(300 kg/m2), peab nende paigutamisest alati eraldi projektijuhiga kokku leppima.

 1. Töö tulega ja demonstratsioonid

Tuleohutuse seadus keelab tule kasutamise messikeskuses. Päästeameti Põhja päästekeskus võib anda selleks eriloa, kui olud seda võimaldavad.

Tulega töötamine on tööd, kus esineb sädemeid või kus kasutatakse leeki või muud soojust ning tööd, kus tekib tuleoht. Need tööd on näiteks gaasi- ja leekkeevitus, põletus- ja leeklõikamine, ketaslõikamine ja metallide lihvimine ning tööd, kus kasutatakse gaasipõletit, muud lahtist tuld või kuumaõhupuhurit.

Ehitus- ja lammutustööde ajal tuld kasutavatelt töölistelt nõutakse TULEGA TÖÖTAMISE LITSENTSI ning Eesti Näituste AS peakonstruktori poolt antud kirjalikku TULEGA TÖÖTAMISE LUBA. Töö demonstreerimist ja näitlikke tutvustusi esitatavatelt töötajatelt ei nõuta messi lahtioleku ajal tulega töötamise litsentsi kuid nõutakse Eesti Näituste AS peakonstruktori poolt antud kirjalikku TULEGA TÖÖTAMISE LUBA. Esinemiskoht peab vastama STATSIONAARSELE TULEGA TÖÖTAMISE TÖÖKOHALE esitatavatele nõuetele, sädemete langemine teistesse stendidesse ja vahekäikudesse tuleb välistada. Gaaskeevitusvahendid ja vedelgaasiseadmed peavad olema varustatud kaitsejuhendis nõutud kaitsevahenditega.

Töö demonstreerimise ja näitlike tutvustuste koha ning esmaste kustutusvahendite kirjeldus tuleb saata Eesti Näituste AS peakonstruktorile hiljemalt 4 nädalat enne messi.

Lisainfot Päästeameti Põhja päästekeskus

Tuleohutuskontrolli büroo peainspektor Malle Mitt 6747 266, 51 289 86, malle.mitt@rescue.ee

 1. Tuleohtlikud vedelikud, gaasid ja soojendusseadmed

Messikeskuses ei tohi reeglina hoida põlevaid vedelikke. Kui tingimused nõuavad põlevate vedelike kasutamist tuleb selleks hankida Päästeameti Põhja päästekeskuse   luba. Valgustuspetrooleumiga, bensiiniga, diiselkütusega või gaasiga töötav soojendusseade peab olema sobiv kasutamiseks sisetingimustes.

Vedelgaasi ja muude gaaside kasutamiseks ja hoidmiseks tuleb saata taotlus vähemalt 4 nädalat enne messi Eesti Näituste AS-i peakonstruktorile.

 1. Surveanumad ja gaasiballoonid

Messistendis võib olla ainult üks survenõu, milles on mittepõlev gaas (50l). Sellised on nt. õhupallide täitmiseks kasutatavad gaasid. Need peavad olema ümberkukkumise vältimiseks kinnitatud.

 1. Küünalde põletamine

Tuleohutuse seadus keelab tule kasutamise messikeskuses. Peakonstruktori loal võib erijuhul kasutada turvaküünlaid. Turvaküünla ümbris on valmistatud mittepõlevast materjalist ja selle põletatav aine on mineraalõli. Turvaküünal tuleb paigutada nii, et ei tekkiks ümbritsevate materjalide süttimisohtu.

     10. Autode eksponeerimine

Messistendi eksponeerimiseks paigutatavates transpordivahendites peab olema võimalikult vähe kütust (max 5 l). Vool tuleb välja lülitada massilülitist või aku klemmid lahti ühendada.

     11. Eksponentide paigaldiste varustamine elektrienergiaga.

Eesti Näituste AS-i territooriumil kasutatavad elektriseadmed ja -tarvikud peavad vastama kehtivatele seadustele ja määrustele.

Stendi ehitaja poolt teostatavad elektritööd peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • Elektritöid teostav isik peab omama tunnistust tarbijate elektriseadmete ekspluatatsiooni ja ohutuseeskirjade teadmiste kontrolli kohta;
 • Kõigi kasutatavate elektriseadmete ja -materjalide kohta peab olema sertifikaat, mis kinnitab nende vastavust Eestis kehtivatele eeskirjadele (EEI);
 • Ülaltoodud dokumendid esitatakse enne stendi ehitamise algust Eesti Näituste AS peaenergeetik Igor Nikulinile.

Peamised nõudmised:

 • Juhtmestik peab olema kiuline ja kahekordse isolatsiooniga;
 • Kõik kasutatavad juhtmed peavad omama kaitsejuhti (PE) ja pistikupesad maandatud kaitsekontakti;
 • Elektriseadmete metallosad peavad olema maandatud;
 • Enne elektriseadmetele toite ühendamist tuleb kohale kutsuda Eesti Näituste AS valveelektrik;
 • NB! Tingimuste mittetäitmisel on valveelektrikul õigus stendi elekter välja lülitada!
 • Erijuhtudel ja muude küsimuste puhul pöörduda peaenergeetiku poole.

Jätame endale õiguse sisse viia muudatusi

24.04.2020.