Jäätmekäsitlus

Jäätmete paigutamine messikeskuse territooriumil väljaspool selleks ettenähtud prügikonteinereid on keelatud. Keelatud on määrdeainete, õlijääkide, lahustite, lakkide ja värvide valamine kanalisatsiooni. Segaolmejäätmete konteineritesse on keelatud panna tule- ja plahvatusohtlikke aineid ja materjale, ohtlikke, vedelaid ja erikäitlust vajavaid jäätmeid (patareid, akud, värvipurgid ja keemiliste ainete kanistrid), stendiehitusel kasutatavate materjalide (puit, puitlaast- ja puitkiudplaat, metall klaas  jms ) jääke ning masinate ja seadmete esitlemisel tekkivaid  metalli- ja puidujäätmeid.

Eksponent või tema alltöövõtja  on kohustatud toimetama oma stendiehitustööde käigus tekkinud suuremahulised  jäätmed messikeskuse territooriumil vastavate jäätmete kogumiseks paigaldatud konteineritesse või tellima stendile Eesti Näituste AS-lt prügi ladustamiseks prügikonteinerid.

Eelnimetatud teenuse eest tasumine toimub vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale.

Juhul, kui eksponent või tema alltöövõtja ei ole oma jäätmeid konteinerisse toimetanud, esitatakse talle jäätmete koristustööde eest arve vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. 

Eksponaatide ja stendiehitusmaterjali ladustamine stendide vahekäikudesse on keelatud ning korraldajal on õigus need ette teatamata vahekäigust eemaldada.

Jäätmekäitlusreeglite ignoreerimisest või nende rikkumisest põhjustatud keskkonnakahjustuste ja –reostuse tagajärgede likvideerimine toimub kahjustused või reostuse põhjustanud eksponendi kulul.

Jäätmekäitluseeskiri

1.   Käesolev eeskiri sätestab jäätmete kogumise, veo, hoidmise ja kõrvaldamise korralduse ning  eelnimetatud  tegevustega seotud tehnilised nõuded, samuti jäätmetest tervisele ja  keskkonnale põhjustatud ohu vähendamise ja vältimise meetmed.

2.  Jäätmete  kogumise  ja  äraveo korraldamise eest messikeskuse territooriumil(t) vastutab Eesti Näituste AS, kes:
2.1 paigaldab messikeskuse  territooriumil prügikonteinerid ja -urnid ning hallides prügikastid;
2.2 korraldab koristusteenistuse jõududega hallidesse paigaldatud prügikastide pideva tühjendamise;
2.3  hoiab heakorrateenistuse jõududega korras prügikonteinerid ja -urnid ja nende  ümbruse ning tagab ligipääsetavuse neile;
2.4 korraldab jäätmekäitlusfirmaga sõlmitud  jäätmehooldelepingu  alusel  prügikonteinerite regulaarse tühjendamise.

3. Jäätmekäitluse  korraldamiseks messikeskuse territooriumil on jäätmeid tekitanud firma kohustatud  paigutama jäätmed selleks ettenähtud prügikonteineritesse, -urnidesse ja –kastidesse

4. Messikeskuse territooriumil tekitatud jäätmete paigutamine väljapoole messikeskuse  territooriumi on keelatud, v.a juhul, kui jäätmeid tekitanud firma korraldab  iseseisvalt jäätmete  üleandmise jäätmekäitlusfirmale või toimetab tekitatud jäätmed oma  asukohas paiknevatesse prügikonteineritesse.

5. Jäätmete matmine ja põletamine messikeskuse territooriumil ja sellega külgnevatel aladel on keelatud.

6. Messikeskuse territooriumit või sellega külgnevaid alasid  jäätmetega risustanud firma on kohustatud viivitamatult kõrvaldama reostuse tagajärjed.

7. Segaolmejäätmete kogumiseks ettenähtud  konteineritesse, -urnidesse ja -kastidesse ei tohi panna:
7.1 tule- ja plahvatusohtlikke  jäätmeid;
7.2 vedelaid jäätmeid;
7.3 ohtlikke ( s.h. radioaktiivseid ) jäätmeid – ravimid, patareid, päevavalguslambid, kasutatud määrdeained, autoõli, autode õlifiltrid, akud jms;
7.4 erikäitlust vajavaid jäätmeid ( sh vanametall ja metallijäätmed );
7.5 aineid ja esemeid ( s.h. klaasimurd ), mis võivad ohustada ümbrust, külastajaid  ja jäätmekäitlejaid;
7.6 ehitusprahti ja -jäätmeid;
7.7 kuuma tuhka, šlakki ja räbu ( temperatuur  üle 30º C )

8. Kütte- ja määrdeõli valamine kanalisatsiooni, kogumiskaevudesse, maapinnale ja  kraavidesse on  keelatud.

9. Kergestiriknevad ja halvastilõhnavad jäätmed tuleb paigutada prügikonteineritesse, -urnidesse ja -kastidesse  kilekottidesse pakitult ja nii, et need ei levitaks ebameeldivaid lõhnu, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks prügimahuteid.

10. Jäätmetest põhjustatud keskkonnareostus ja -kahjustused likvideeritakse nende tekitaja kulul.