Eesti Näituste messikeskuses korraldatavate näituste ja messide eksponentide tellimusel stende ehitavatele ja nende alltöövõtufirmadele esitatavad nõuded

1.  Eesti Näituste AS on messikeskuses korraldatavate näituste ja messide peaehitaja 1) .

Märkus: 1) Eesti Näituste AS-l peaehitajana on õigus nõuda firmade poolt stendiehitustööde teostamiseks vajaliku dokumentatsiooni esitamist ja selle vastavust käesolevaga kehtestatud nõuetele ning stendiehitus- ja elektritööde vastavust Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele ning Eesti Näituste AS-i poolt  käesolevaga kehtestatud nõuetele.

2.  Eesti Näituste AS-l on õigus kontrollida messikeskuses stendiehitustöid teostavate firmade:
2.1 juriidilist pädevust – Äriregistrisse kandmine, füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine maksukohuslasena Maksu- ja Tolliametis ning kandmine Äriregistrisse;
2.2 töötajate töö- ja ametialast pädevust – stendiehitustööde teostamiseks vajalike kutse- ja pädevustunnistuste olemasolu tööks vastavas tegevusvaldkonnas;
2.3 kasutatavate stendiehitus- ja kujundusmaterjalide, elektriseadmete jms  vastavust  Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustele ning  riiklike järelvalveorganite poolt kehtestatud normidele ja normatiividele;
2.4 litsentseeritud ning pädeva ehitusjärelvalveorgani poolt väljastatud kahe- ja enamakorruselise stendi  ekspluatatsioonikindlust tõendava ekspertiisiakti, litsentsi vm aktsepteeritava dokumendi  olemasolu ning selle kehtivust.

3. Eesti Näituste AS-l on õigus nõuda:
3.1 messikeskuses stendiehitustöid teostava firma  töötajate nimekirja 2)esitamist hiljemalt 1 nädal enne konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud montaažitööde alustamise kuupäeva;

Märkus:  2) stendiehitajad lubatakse tööde teostamisele messikeskuse paviljonides üksnes vastava teenuse tellinud firma/asutuse esildise ning stendiehitustöid teostava firma poolt esitatud nimekirja põhjal väljastatudehitajakaartide alusel.

3.2 messikeskuses näituste ja messide ettevalmistus-, töö- ja järelperioodil kehtestatud tööajarežiimist kinnipidamist  stendiehitustöid teostavate ja nende alltöövõtufirmade töötajate  poolt;
3.3 messikeskuses kehtestatud tuleohutus-, töökaitse- ja –ohutuse ning avaliku korra eeskirjadest ranget ja tingimusteta  kinnipidamist  stendiehitustöid teostavate ja nende alltöövõtufirmade  töötajate poolt;
3.4 stendiehitus- ja selle alltöövõtufirmade poolt messide montaažitööde käigus stendiehitustööde teostamiseks messikeskusse toodavate ja  demontaažitööde käigus väljaviidavate materjalide ja kujunduselementide  nimekirju, spetsifikatsioone, saatelehti  jms ning kontrollida nende vastavust tegelikkusele.

4. Messikeskuses stendiehitustöid teostavad  stendiehitus- ja nende alltöövõtu-firmad on kohustatud:
4.1 kooskõlastama  mitte hiljem kui  20 tööpäeva enne konkreetse näituse või messi montaažiperioodi alguskuupäeva Eesti   Näituste AS-ga  (vt. Eesti Näituste messikeskuses korraldatavate näituste, messide jm ürituste üldiste osalemistingimuste p 6.1) stendi kujunduskavandi projekti 3) koos gabariitmõõtmetega ja kasutatavate konstruktsioonide ja materjalide nimekirja;

4.2  tellima vajaminevad riputuspunktid Eesti Näituste AS-lt. Riputuspunktid tuleb tellida ja tasuda ka juhul kui Eesti Näituste AS annab kooskõlastuse nende teostamiseks alltöövõtja oma jõududega;
4.3 esitama mitte hiljem kui 10 tööpäeva enne  konkreetse näituse või messi montaažtööde alustamise kuupäeva 4) :

4.3.1 stendide lõplikud tööjoonised, s.h. litsentseeritud ehitusjärelvalveorgani poolt väljastatud kahe- ja enamakorruselise stendi ekspluatatsiooniakti 5) ;
4.3.2 kasutatavate elektriseadmete ja -materjalide spetsifikatsiooni ning sertifikaadi, mis tõendab nende vastavust Eesti Vabariigis kehtestatud tingimustele ja normidele;
4.3.3 stendi elektriskeemi 6) ning stendil elektritöid teostava personali nimekirja koos vastavatele isikutele väljastatud kehtivate pädevustunnistuste koopiatega;
4.3.4 tellimuse elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, suruõhu-, telefoni- ja antenniühenduste  teostamiseks Eesti Näituste AS-i  tehnovõrkudesse.

Märkused:
3)  Eesti Näituste AS-l on õigus keelduda stendiehitustöid teostavate  firmadelubamisest stendiehitustööde teostamisele juhul, kui käesolevate nõuete p-s 3.1 sätestatud tähtaegadeks  on jäetud esitamata stendi kujunduskavand, elektriskeem, kasutatavate materjalide loetelu ning ohutussertifikaadid või ei ole täidetud kooskõlastamise käigus Eesti Näituste AS-i pädeva(te) esindaja(te) poolt esitatud nõudmised;
4)  nimetatud tähtajaks kirjalikult esitamata jäetud tellimuste täitmist Eesti Näituste AS ei garanteeri.Eesti Näituste AS-l on õigus keelduda puudulikult vormistatud või kirjalikult vormistamata tellimuste täitmisest;
5) Eesti Näituste AS-l  on õigus keelduda loa andmisest nimetatud konstruktsioonide püstitamiseks juhul, kui taotlust ei esitata õigeaegselt, ei esitata ekspertiisiakti või kui esitatud ekspertiisiakt ei kinnita kahekordse kujunduskonstruktsiooni vastavust ohutu ekspluatatsiooni nõuetele.
6) juhul, kui näituse või messi eksponent üürib konkreetse näituse või messi korraldajalt  üksnes kujundamata sisepinna ning püstitab sellele pinnale stendi kas ise või oma alltöövõtja tööjõu ja materjalide baasil, on eksponent kohustatud tellima  näituse või messi korraldajalt oma stendile  elektriühenduse.

4.3 tingimusteta kinni pidama  Eesti Näituste AS-i ja/või teise messikorraldaja poolt konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud ettevalmistus-, töö- ja järelperioodi ajakavast.

5. Eesti Näituste AS-l on õigus rakendada täiendavaid meetmeid oma infrastruktuuri  terviklikkuse säilitamiseks ning efektiivseks ja turvaliseks toimimiseks; oma töötajate, eksponentide ja nende alltöövõtjate ning külastajate ohutuse tagamiseks ning Eesti Näituste AS-le ja eksponentidele kuuluva vara säilimiseks.

6. Eesti Näituste messikeskuses korraldavatel näitustel ja messidel osalevate firmade tellimusel stendiehitustöid teostavate firmade tegevuse eelduseks messikeskuses on Eesti Näituste AS-i poolt kehtestatud atesteerimise läbimine.

7. Käeolevate nõuete korduv eiramine messikeskuses stendiehitustöid teostava  stendiehitus- ja selle alltöövõtufirma töötajate poolt toob kaasa nõudeid eiranud stendiehitusfirma   tegevuse  peatamise või lõpetamise messikeskuses.

8. Käesolevad nõuded jõustuvad kinnitamise hetkest ning kehtivad tähtajatult või kuni nende ümbervaatamiseni Eesti Näituste AS-i poolt.