Avaliku korra eeskiri

Avaliku korra tagamiseks messikeskuse territooriumil on keelatud:

1. võõrastel isikutel siseneda ja viibida ilma Eesti Näituste AS-i loata  messikeskuse territooriumil, paviljonides, töö-, abi- , teenindus-, lao- ja tootmisruumides;

2. võõrastel isikutel viibida trafoalajaamas, paviljonide kilbiruumides, soojussõlmes, pumbajaamas,  telefoni- ja mobiilsidet tagava aparatuuri ruumides, katlamajas, keldris, katustel jms;

3. lõhkuda, rikkuda, määrida  või muul viisil kahjustada,  omavoliliselt maha võtta või ümber paigutada välisterritooriumil paiknevat inventari, valgusteid, liiklusmärke, paviljonidele, hoonetele, piiretele ja postidele paigaldatud silte, viitasid ja reklaamtahvleid, tuletõrjevahendeid  jms;

4. omavoliliselt paigaldada messikeskuse paviljonides ja paviljonidele, hoonetele, piiretele ja postidele  reklaamtahvleid jt reklaamikandjaid, silte, viitasid jms ning  kleepida  messikeskuse paviljonide seintele ja põrandatele ning kanda värvidega välisterritooriumi asfaltväljakutele  reklaami, viitasid  jms;

5. omavoliliselt paigaldada ajutisi müügi- ja toitlustuspunkte jt ehitisi, lavasid, lipumaste jms;

6. omavoliliselt avada, sulgeda või  lukustada paviljonide avariiväljapääse;

7. takistada juurdepääsu avariiväljapääsudele, tuletõrjeveevõtukohtadele, kommunikatsioonikaevude luukidele;

8. parkida  omavoliliselt  ning  parkimisteenistuse juhiseid eirates  sõidukeid,  teostada õppesõitu;

9. loopida maha prahti  ja olmeprügi;

10. telkida, teha lõkkeid  ja  põletada prahti ning kulu;

11. murda või muul viisil kahjustada puid, põõsaid, lilli jt haljastuselemente;

12. kasutada avalikel üritustel  Eesti Näituste AS-ga  kooskõlastamata ning Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti loata pürotehnilisi vahendeid ja korraldada ilutulestikke;

13. kasutada  tulirelvi, s.h. õhkrelvi;

14. suitsetada paviljonides, töö-, abi- , teenindus-, lao- ja tootmisruumides, v.a. selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades. Kinnistel üritustel, kus on rakendatud meetmed tuleohutuse tagamiseks,  võib Eesti Näituste AS lubada suitsetamist ürituse korraldajaga sõlmitavas kirjalikus kokkuleppes sätestatavatel tingimustel;

15. viibida messikeskuse territooriumil alkoholi- ja narkojoobes, tarbida alkohoolseid jooke väljaspool ametlikke toitlustuskohti, samuti müüa, osta ja tarbida narkootilisi aineid;

16. kanda sündsustunnet riivavat ning üldkehtivaid moraalinorme eiravat, samuti  tugevasti määrdunud ning ebameeldivalt lõhnavat riietust;

17. kõndida ja lamada haljasaladel ning  jalutada lemmikloomi;

18. siseneda koertega paviljonidesse ning  ilma  kaela- ja jalutusrihmata  koertega  ka messikeskuse territooriumile;

19. demonstreerida paviljonides põllumajandusloomi ja -linde;

20. lärmata, kerjata, huligaanitseda või muul viisil häirida kaaskodanikke, takistada teenindava personali tööd, kasutada  häirivat kaasaskantavat heliaparatuuri;

21. korraldada hasartmänge ning paigaldada rahaliste võitudega mänguautomaate;

22. müüa alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks väljaspool ametlikke toitlustus- ja müügikohti;

23. müüa sigarette väljaspool ametlikke toitlustus- ja müügikohti;

24. müüa, osta või anda alla 18-aastastele alkohoolseid jooke ja tubakatooteid;

25. müüa, laenutada, muul viisil levitada või üle anda ja demonstreerida pornograafilise sisuga ning vägivalda ja julmust propageerivaid teoseid;

26. müüa, laenutada, muul viisil levitada ja üle anda  või demonstreerida, reprodutseerida ja muul viisil ebaseaduslikult kasutada  autoriõigusega  kaitstavate audio-visuaalsalvestuste ebaseaduslikult valmistatud  koopiaid;

27. teostada tasakaalustamata poliitilist propagandat ja agitatsiooni;

28. teostada  eksitavat, kõlvatut, halvustavat ja varjatud reklaami;

29. teostada:
29.1  tubatoodete reklaami,
29.2  narkootiliste ja psühhotroopsete ainete reklaami,
29.3  hasartmängude  ja mängukohtade reklaami,
29.4  prostitutsiooni reklaami;
29.5 lahjade  alkohoolsete jookide reklaami väljaspool messikeskuse ametlikke toitlustuskohti;
29.6 kangete alkohoolsete jookide reklaami väljaspool messikeskuse ametlikke toitlustuskohti või  alkohoolse joogi tarbimiseks ettenähtud kohti.

NB! Avaliku korra eeskirjade pp-des 29.1; 29.5 ja 29.6 nimetatud reklaami teostamine messikeskuses nimetatud tooterühmade esitlemise ja tutvustamise eesmärgil korraldatavatel kinnistel üritustel toimub Eesti Näituste AS-i ja ürituse korraldaja vahel sõlmitavas kirjalikus kokkuleppes sätestatavatel tingimustel.

NB! Lastele suunatud reklaami, ravimite, finantsteenuste, relvade ja laskemoona, mürgiste, tule- ja muul viisil ohtlike toodete ja ainete reklaami teostatakse  vastavalt Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse sätetele;

30. eelkooliealistel  lastel külastada  näitusi ja messe  lapsevanema(te)ta või täiskasvanud saatjata,  juhul,  kui ei ole  sätestatud teisiti.