RAHVUSVAHELISE TURISMIMESSI "TOUREST 2021" OSALEMISTINGIMUSED

RAHVUSVAHELISE TURISMIMESSI "TOUREST 2021" OSALEMISLEPING

1. MESSI KORRALDAJA
Eesti Turismifirmade Liit (edaspidi korraldaja), Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn Telefon +372 6313 013, e-post: info@etfl.ee, veeb: www.tourest.eu     

2. MESSI TOIMUMISE AEG JA KOHT
14. - 15. mai 2021
Tallinna Lauluväljakul, Narva mnt. 95, Tallinn 10127

Rahvusvahelise turismimessi „Tourest 2021“ (edaspidi mess) lahtiolekuajad:
14.05.2021 kl 10.00 - 18.00
15.05.2021 kl 10.00 - 18.00

Sissepääs kutse või piletiga.

Messi eksponentidele on messipind avatud 1 tund enne messi algust ja 1 tund pärast messi sulgemist.

Eksponaatide sissetoomine, montaaž ja eksponendi viibimine messialal ning eksponeerimine:

11. – 12.05.2021 (montaaž) kl 09.00 - 20.00
13.05.2021 (eksponeerimispäev) kl.09.00 - 21.00

Väljaspool eeltoodud aega: eelneval kokkuleppel vastavalt hinnakirjale.

Eksponaatide demontaaž ja väljaviimine, eksponendi viibimine messialal:
16.05.2021 kl. 09.00 - 21.00
17.05.2021 kl. 09.00 - 18.00

Väljaspool eeltoodud aega eelneval kokkuleppel korraldajaga vastavalt hinnakirjale.

3. EKSPONENDID
Eksponendid: turismiorganisatsioonid, reisi- ja turismiteenuseid osutavad ettevõtted sh reisikorraldajad, reisibürood, transpordi-, majutus-, toitlustus-, meelelahutus-, autorendi-, kindlustus-, koolitus- ja puhkamisvõimalusi pakkuvad ettevõtted ning nende ettevõtete koostööpartnerid.
Põhieksponendid (edaspidi eksponent) on isikud, kes omavad kehtivat lepingut messil osalemiseks ja messipinna üürimiseks (edaspidi leping). Eksponendi nimetus ja/või logo tehakse nähtavaks messipinna stendil, andmed avaldatakse "TOUREST 2021" veebikataloogis.
Kaaseksponendid (edaspidi kaaseksponent ja üldistatult ka eksponent) on juriidilised isikud, kes osalevad messil põhieksponendi messipinnal. Kaaseksponendile eraldatud messipind peab olema oma kujunduses selgelt eristatav sh esiletõstetult peab olema näha kaaseksponendi nimi/logo ja muu eksponendile kohustuslikuks tehtud teave, kaaseksponendile eraldatud messipinnal peavad viibima kaaseksponendi esindaja(d). Eksponent on kohustatud registreerima iga kaaseksponendi ja tasuma tema osalustasu ja teenuste eest. Kui kaaseksponent osaleb messil ka põhieksponendina on eksponent vabastatud kaaseksponendi osalustasu maksmisest. Kaaseksponendi staatus tagab kaaseksponendi nime ja/või logo eksponendi messipinna kujunduses ja õiguse jagada kaaseksponendi reklaammaterjale. Õigeaegselt registreeritud kaaseksponendi andmed kantakse messi elektroonilisse kataloogi.

4. LEPINGU SÕLMIMINE, MAKSETINGIMUSED
4.1. Leping messipinna üürimiseks tehakse kättesaadavaks TOUREST veebikeskkonnas www.tourest.eu (edaspidi Veebis).  Leping tuleb allkirjastada eksponendi esindusõigusliku isiku poolt veebikeskkonnas, nõustudes messi osalemistingimustega või saata kas digiallkirjastatult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressidele info@etfl.ee või paberkandjal aadressile Eesti Turismifirmade Liit, Pärnu mnt 20 Tallinn 10141. Eksponent vastutab tema poolt esitatud andmete õigsuse eest, kandes eksimisega kaasneva kahju riisikot.
4.2. Leping jõustub ja muutub eksponendi ja korraldaja vaheliseks siduvaks kokkuleppeks alates selle allkirjastamisest mõlema poole poolt.
4.3. Eksponentide poolne lepingute edastamise lõpptähtaeg on 10. mai 2021. Nii enne tähtaja saabumist ja ka pärast tähtaja möödumist võetakse lepinguid vastu üksnes vaba messipinna olemasolul.
4.4. Korraldaja väljastab messipinna üüritasu arve lepingus toodud e-posti aadressile kahes osas.

4.4.1. Esimene osa arvest on registreerimistasu, summas 125 eurot, millele lisandub käibemaks. Registreerimistasu hinna sisse kuulub ettevõtte märkimine messi elektroonilises kataloogis, osalejate nimekirjas messi ajakirjas, ühe tasuta parkimispileti ja ühe messipeopileti väljastamine. Registreerimistasu on tagastamatu ja ei kuulu tagastamisele ka juhul, kui mess või mõni registreerimistasus sisalduv teenus jääb osutamata, nt jääb ära messipidu. Esimese osa arve kohustub eksponent tasuma pärast lepingu allkirjastamist hiljemalt 7 päeva jooksul alates arve väljastamise kuupäevast.

4.4.2. Teise osa arvest väljastab korraldaja alates 1. märts 2021, ekspositsiooni rendipinna ja tellitud lisateenuste maksumusele, millest on maha arvatud juba tasutud registreerimistasu 125 eurot (käibemaksuta). Eksponent kohustub tasuma messipinna üüritasu koos tellitud lisateenuste maksumusega täies ulatuses hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. Juhul, kui arve on esitatud vähem kui 14 (neliteist) päeva enne messi on arve tasumise tähtajaks 7.05.2021.
4.5. Tasumine täiendavalt tellitud teenuste eest toimub korraldaja poolt arvel määratud tähtajaks. Korraldajal õigus siduda tellimuse kinnitamine ettemaksu laekumisega.
4.6. Arvete õigeaegse tasumise eest vastutab lepingu sõlminud eksponent. Eksponendi soovil, kui see on kokku lepitud lepingus, väljastab korraldaja arve eksponendi poolt teatatud kolmanda isiku nimele. Arve väljastamine kolmanda isiku nimele ei vabasta eksponenti arve tasumise kohustusest. Nimetatud juhul jääb eksponent arve tasumise eest vastutavaks ja kohustub vastava arve tasuma, kui kolmas isik ei ole arvet maksetähtajaks tasunud. Soovist väljastada arve kolmandale isikule informeerib eksponent korraldajat hiljemalt lepingu sõlmimisel või tellimuse esitamisel. 
4.7. Eksponendi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavalduse alusel muudab korraldaja tema poolt juba välja saadetud arvet. Kui eksponendi soov arve muutmiseks on esitatud pärast arve väljastamist korraldaja poolt, tasub eksponent korraldajale iga arve muutmise eest teenustasu 20 (kakskümmend) eurot, millele lisandub käibemaks.
4.8. Kui eksponent hilineb mistahes summa tasumisega, on korraldajal õigus nõuda viivist 0,3% tähtajaks tasumata summast päevas.
 

5. ÜÜRITASUD

5.1. Korraldaja avab lepingute sõlmimise ja teeb messipindade üüritasud  messi veebikeskkonnas www.tourest.eu kättesaadavaks hiljemalt 3 (kolm) kuud enne messi avamispäeva.
5.2. Lepingule, mis edastatakse ajavahemikul 15.04. – 10.05.2021 rakendub messipinna üüritasule, standardstendile ja tellitud lisateenustele lisatasu, mis on 20% eksponendi kogu tellimuse summast.
5.3. Messipinnale, millel paiknev stend on kõrgem kui 2,5 m rakendub hinnalisa koefitsiendiga 1,5 nimetatud stendi alla jääva messipinna üüritasust;

5.4. Ühe kaaseksponendi osalemistasu messil on 40,00 eurot, millele lisandub käibemaks. Eksponent kohustub registreerima oma kaaseksponendid hiljemalt 14.04.2021. ja tasuma korraldaja poolt esitatud kaaseksponentide osalemistasud.

6. RINNASILDID JA PARKLAKAARDID 

6.1. Rinnasildid annavad õiguse viibida messialal 11. ja 12. 05.2021 kl 09.00-20.00; 13.05.2021 kl 09:00-21:00, 14 ja 15.05.2021 kl 09.00-19.00 ja 16.05. kl. 9.00 – 21.00 ja 17.05.2021 kl 09.00-18.00. Korraldaja edastab vajaminevate rinnasiltide saamiseks eksponendile lingi, millelt eksponent saab omale vajalikus koguses rinnasilte alla laadida hiljemalt 16. aprilliks 2021. Rinnasiltide taskuid väljastab korraldaja 13.05.2021 messialal. Rinnasildid on personaalsed ja mitte edasi antavad.
6.2. Montaaži- ja demontaažiperioodil toimub sissepääs messialale üksnes rinnasiltidega.

6.3. Iga eksponent (selguse mõttes põhieksponent) saab messipinna kohta ühe tasuta parkimise perioodikaardi, mis annab õiguse korduvaks sissesõiduks messi territooriumile, kaubaveoks Oruvärava kaudu (Narva mnt poolne värav) ning parkimiseks messiala eksponentide autoparklas ajavahemikul 11.-17.05.2021. Info autodega messi- ja parkimisalal liikumise kohta edastab korraldaja eksponentidele hiljemalt 16.04.2021.

7. ELEKTROONILINE KATALOOG 
Messi elektroonilises kataloogis avaldatakse info messil osalevate eksponentide ja kaaseksponentide kohta, kes on selleks soovi avaldanud ja edastanud vastavad materjalid hiljemalt 23.04.2021.

8. MESSIKUTSED
Iga eksponent ja kaaseksponent saab õiguse edastada tasuta sissepääsu tagavaid messikutseid piiramatus koguses. Kutse annab õiguse messi ühekordseks külastamiseks lahtiolekuaegadel. Korraldaja edastab messikutse saamiseks eksponendile lingi, millelt eksponent saab omale vajalikus koguses kutseid alla laadida või siis edastada lingi oma külalistele, hiljemalt 16. aprilliks 2021.

9. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

9.1. Leping kehtib kuni lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmiseni eksponendi ja korraldaja poolt.
9.2. Eksponendil on õigus lepingust taganeda või see korraliselt ennetähtaegselt üles öelda:
9.2.1. kuni 22. märts 2021 tasudes korraldajale leppetrahvi summas, mis vastab 30% (kolmekümnele protsendile) messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest ja muud tasud, kui nende maksmises on lepingus kokku lepitud;

9.2.2. alates 14. aprillist 2021 kuni 30. aprill 2021 tasudes korraldajale leppetrahvi summas, mis vastab 50% (viiekümnele protsendile) messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest. Lisaks kohustub eksponent hüvitama korraldaja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele;
9.2.3. alates 01. maist 2021, tasudes korraldajale leppetrahvi summas, mis vastab messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusele. Lisaks kohustub eksponent hüvitama korraldajale teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele.
9.3. Kui eksponent on teinud korraldajale ettemakse, tasaarvestab korraldaja ettemaksuna tasutud summa eksponendi poolt tasumisele kuuluvate summadega sh leppetrahviga ning ülejäänud osa ettemaksust tagastab korraldaja eksponendile viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates taganemise või lepingu üles ütlemise avalduse esitamisest.

9.4. Korraldajal on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda juhul, kui eksponent on lepingut rikkunud ja ei ole kõrvaldanud rikkumist täiendava tähtaja jooksul sh, kuid mitte ainult ei ole tasunud tähtajaks lepingujärgselt ettenähtud makset, ei ole alustanud messipinna kasutamist 24 tundi enne messi esimese päeva lahtiolekuaja algust. Sellisel juhul kohustub eksponent tasuma korraldajale messipinna üüri kogumaksumuse koos käibemaksuga, samuti teostatud tööde/osutatud teenuste eest vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele ning lisaks leppetrahvi 50% messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest.

9.5. Leppetrahvi nõude esitamise korral korraldaja poolt on eksponendil leppetrahvi tasumise kohustus seitsme (7) päeva jooksul vastava nõude saamise päevast arvates.
9.6. Lepingu lõppemine ei vabasta eksponenti lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne lepingu lõppemist.
9.7. Korraldajal on õigus leping erakorraliselt ja etteteatamata üles öelda, kui korraldajast sõltumata asjaoludel sh viiruste või nakkushaiguste ja valitsuse või ametiasutuste kehtestatud piirangute vms tõttu ei ole messi läbiviimine korraldaja poolt mõistlikuks peetud mahus (sh osaline läbiviimine) võimalik. Selguse mõttes, korraldaja peab mõistlikuks mahuks väliüritust vähemalt 5000 inimesega. Lepingu lõpetamisel käesoleva punkti alusel puuduvad eksponendil korraldaja vastu lepingu lõpetamisest tulenevad mistahes kahju hüvitamise nõuded. Lepingu lõpetamisel käesoleva punkti alusel tagastab korraldaja eksponendile viimase poolt lepingu alusel tasutud summad, millest on maha arvatud registreerimistasu ja lepingu lõpetamise hetkeni eksponendile osutatud teenuste ja teostatud tööde maksumuse nt stendi ehitus- ja kujundustööd.
9.8. Lepingu ühepoolseks lõpetamiseks esitab üks pool teisele poolele ühepoolse kirjaliku avalduse. Lepingust taganemisel ja/või lepingu üles ütlemisel läheb messipinna kasutamise õigus automaatselt korraldajale.

9.9. Lepingu sõlmimisega annab eksponent korraldajale nõusoleku tasaarvestamiste teostamiseks.
 

10. MESSITEENUSED JA LISATEENUSED 

Stendiehitus - ja kujundustööd
10.1. Eksponendil on võimalus tellida stendi ehitus- ja kujundustööd (standard või erikujundus) ja vastavad materjalid korraldajalt. Tellimused täidetakse tähtajaga alates 2 ööpäeva. Tellimislehed tehakse kättesaadavaks ja tellimused on esitatavad üksnes veebilehe www.tourest.eu kaudu. Korraldaja annab valmis stendi eksponendile üle hiljemalt 13. mail 2021 kell 10.00 eeldusel, et tellimus on esitatud hiljemalt 30. aprill 2021. Kui stend ei ole nimetatud ajaks valmis või kui esinevad mistahes puudused, peab eksponent teatama sellest kohapeal olevale infotöötajale ja korraldajale e-postil info@etfl.ee

messistendi üleandmisel ja varjatud puuduste korral 3h jooksul puudusest teada saamisest arvates.

10.2. Korraldajal on õigus peatada ehitustööd messipinnal koheselt ja etteteatamata, kui eksponent ei pea kinni lepingu tingimustest.
10.3. Juhul, kui eksponent teostab messistendi ehitustööd ise või kasutab selleks kolmandaid isikuid, on ta kohustatud saama korraldaja kooskõlastuse stendi kujunduskavandile, stendikonstruktsioonidele ja –materjalidele hiljemalt 30. aprill 2021.

10.4. Eksponent on kohustatud järgima messi osavõtutingimustega kehtestatud montaaži- ja demontaažitööde teostamise tähtaegu, korraldaja nõudeid messistendi ehitamisel ning tuleohutus-, töökaitse, töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju, Tallinna Lauluväljaku Kaubanduseeskirju, parkimise korraldust ja muid reegleid ja tingimusi, mis on kättesaadavaks tehtud Veebis.

10.5. Juhul, kui eksponent viibib messialal üle kokkulepitud aja (v.t. lepingu punkt 2), kohustub eksponent tasuma iga alustatud lisatunni eest täiendavat tasu vastavalt korraldaja hinnakirjale, mis on kättesaadavaks tehtud Veebis. Juhul, kui eksponent soovib messialal viibimise aega jooksvalt pikendada, tuleb see esimesel võimalusel korraldajaga kokku leppida ja tasuda lisatunni(de) eest vastavalt hinnakirjale.

10.6. Mistahes kaaluga esemete, kujunduselementide või reklaamikandjate monteerimiseks või riputamiseks stendi külgseintele või stendi laekarkassi külge, peab olema korraldaja eelnev kirjalik luba. 
10.7. Stendi seinaelementide standardkõrgus ei või ületada 2,5 m. Kõrgemate konstruktsioonide kasutamiseks on vajalik korraldaja eelnev kirjalik luba. Stendi maksimaalne lubatud kõrgus on 5m (juhul, kui korraldajaga ei ole teisiti kokku lepitud). Kahe- ja enamakorruselist stendi külastavad ning seda teenindavad inimesed ei tohi viibida stendil kõrgemal kui 2,6 m messiala põranda tasapinnast. Kui eksponaadi või mistahes eseme kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb selle paigutus stendis korraldajaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastada. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse paviljoni põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.
10.8. Stendi kohal, kõrgemal kui 2,5 m (standardkujunduselemendi kõrgus) või 3,6 m (erikujundusega paketi kõrgus) asuvate konstruktsioonide kasutamisel on vajalik korraldaja eelnev kirjalik nõusolek. Vastavad konstruktsioonid peavad asuma messipinna piiridest seespool ning maksustatakse kui reklaampind, s.o. 41,00 €/m2 aga vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 €.

10.9. Messipinna põrandatasapinnast kõrgemale kui 2,5 meetrit riputatud või mistahes muul viisil kinnitatud reklaamid (kõrguse piiranguta) maksustatakse 41,00 €/m2 aga vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 € ühe reklaami eest. Käesolevas punktis toodud hindadele lisandub käibemaks.

10.10. Eksponent kinnitab renditavate pindade vastuvõtmisega korraldajalt, et tal puuduvad pretensioonid renditavate pindade sh stendi seisukorra, samuti neil paiknevate vahendite osas, kusjuures mistahes pretensioonide korral tuleb need esitada korraldaja asjakohasele töötajale renditavate pindade ülevõtmisel, varjatud puuduste osas ja pärast renditavate pindade üleandmist ilmnenud puuduste osas tuleb teavitada koheselt aga mitte hiljem kui 3h jooksul puudusest teada saamisest.

10.11. Alates messi lõppemisest, kuid hiljemalt 17.05.2021 kl. 18.00 peab eksponent andma renditavad pinnad üle korraldaja esindajale renditavate pindade vastuvõtmise seisukorras, sh peab olema teostatud koristus kogu renditavate pindade osas, sh renditavate pindade külastajate juurdepääsualal.

Lisateenused

10.12. Lisateenuste tellimused tuleb edastada korraldajale hiljemalt 30. aprill 2021. Hilisemad tellimused täidetakse üksnes võimaluse korral ning nendele rakendub hinnalisa 25%.
10.13. Korraldaja poolt on messil avatud teenindus- ja infobüroo, mille kaudu eksponentidel on võimalik tellida messiteenuseid. Messi tööperioodil (s.o. 11.-15.05.2021) on võimalik esitada tellimused üksnes teenindus- ja infobüroo vahendusel, nimetatud tellimustele rakendatakse hinnalisa 50%.

10.14. Eksponendi ja stendi jaoks vajalike materjalide toomine messialale on lubatud ainult Narva mnt poolse Oruvärava kaudu.

10.15. Eksponent kohustub kirjalikult täpsustama messi toimumiseks vajalikud ning korraldajalt tellitavad tarvikud ja teenused hiljemalt 30.04.2021.

10.16. Juhul, kui eksponent või temaga seotud kolmandad juriidilised või füüsilised isikud soovivad jätta peale messi rendipinna tagastamist Lauluväljaku territooriumile (sh siseruumidesse või välisele alale) messiga seotud ilma valveta tarvikuid, moodustab iga tarviku hoiutasu 64.00 (kuuskümmend neli) eurot, millele lisandub käibemaks, ööpäevas iga ladustatava ühiku eest, kusjuures ühiku suurus selle hinna eest ei või ületada 1 x 1 x 1 m. Messiga seotud tarvikute, mis ületavad nimetatud ühiku suurust, ladustamine toimub eraldiseisval kirjalikul kokkuleppel korraldajaga ja täiendavalt kokkulepitud tasu eest.

11. INTERNETI PÜSIÜHENDUS
Eksponendil on võimalik tellida oma stendile tasuline interneti püsiühendus vastavalt korraldaja hinnakirjale.

12. TOLLI- JA TRANSPORDITEENUSED 
Eksponent korraldab eksponaatide transpordi messile ja tagasi omal kulul ning vastutab kõigi oma eksponaatidega seonduvate tolliformaalsuste täitmise eest. Tolli- ja transporditeenuseid on võimalik tellida: UPEX LS OÜ – Pirita tee 28, 10127 Tallinn; tel.+ 372 611 2860; +372 511 9947; faks +372 611 2861. Messile lähetatavad eksponaadid või mistahes muud saadetised tuleb saata (mitte varem kui 3 päeva enne messi tööperioodi algust) toimumise kohta eksponendi nimele aadressile Tallinna Lauluväljak – Narva maantee 95, 10127 Tallinn. Eksponent või tema poolt volitatud isik on kohustatud tema nimele saabuvad saadetised isiklikult vastu võtma. Eksponent võib tellida korraldajalt ladustamis- ja tõsteteenuseid, vastavad tellimused peavad olema kinnitatud 2 tööpäeva enne saadetise saabumist ja mitte hiljem kui 9.05.2021. Selguse mõttes, korraldaja ega Tallinna Lauluväljak ei võta vastutust messialale saadetud saadetiste säilimise eest v.a. kui vastav teenus on eelnevalt eksponendile taasesitamist võimaldavas vormis kinnitatud.

13. TULEOHUTUS 
Tuleohutuse tagamise eest messi toimumise ajal sh eksponaatide sissetoomise ja montaaži ning demontaaži ja eksponaatide väljaviimise ajal vastutab eksponent. Eksponent on kohustatud tuleohutuse tagamisel täitma SA Tallinna Lauluväljaku volitatud esindajate korraldusi ja kehtivaid tuleohutuseeskirju. Lahtise tule kasutamine ja suitsetamine on lubatud selleks ettenähtud kohtadel. Tuleohutuse seisukohalt riskantsete kaupade ja ainete käitlemiseks peab omama luba Päästeametilt. Luba tuleb esitada korraldajale enne messi algust.

14. REKLAAM JA JAEMÜÜK 
14.1. Eksponendil on õigus kasutada reklaami otstarbel üüritud messipinda ning stendi siseseinasid järgmiselt: Siseruumides üüritud messistendides peavad naaberstendidega piirnevate seinte välisküljed olema reklaamivabad. Siseruumides üüritud messistendides on reklaammaterjalide paigutamine stendi seintele lubatud üksnes kleeplindi ja/või riputuskonksude abil. Eksponendil on õigus teha üksnes eksponendile viitavat reklaami, mis vastab messi temaatikale ning on kooskõlas reklaamiseaduse ja kauplemistingimustega. Eksponent vastutab oma stendil eksponeeritud reklaammaterjalide ja –vahendite seadusele vastavuse eest. Reklaampindade kasutamine väljaspool messistendi ning stendi kohal ja kõrgemal kui 2,5 m on tasuline ja eeldab eelnevat kirjalikku kokkulepet korraldajaga. Reklaampind maksustatakse 41,00€/m2, kuid vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 €. Messipinna põrandatasapinnast kõrgemale kui 2,5 meetrit riputatud või mistahes muul viisil kinnitatud reklaam (kõrguse piiranguta) maksustatakse ka 41,00€/m2, kuid vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 € ühe reklaami eest. Käesolevas punktis toodud hindadele lisandub käibemaks.
14.2. Eksponendi messipinnavälised turundusüritused tuleb eelnevalt kirjalikult korraldajaga kooskõlastada. Trükiste ja mistahes reklaammaterjalide jagamine ja väljapanemine väljaspool oma messipinda on keelatud, kui ei ole teisiti korraldajaga kokku lepitud. 
14.3. Audio- ja videoprogrammide esitamine messipinnal ei tohi häirida naabereksponentide tööd. Messistendil toimuvate esitluste, ürituste jms korraldamine tuleb eksponendil eelnevalt kooskõlastada korraldajaga, et vältida naaberstendide töö segamist.
14.4. Messi järjepidevuse, messikülastuste arvu suurendamise, messi eduka läbiviimise ja populariseerimise eesmärgil nõustub eksponent täielikult täitma alljärgnevaid tingimusi:
14.4.1. Messi vältimist üleskutsuva reklaami keelustamine. Iga eksponent kohustub hoiduma ja välistama täielikult mistahes reklaami, üleskutsete ja teabe avaldamist, milles otseselt või kaudselt kutsutakse isikuid, kliente, tarbijaid ja/või messikülastajaid üles messi külastamist vältima või sellest loobuma. Eksponent tagab ja vastutab selle eest, et ka tema kaaseksponendid, agendid ja edasimüüjad käesolevas punktis nimetatud kohustusi nõuetekohaselt täidavad. Vastav keeld kehtib lepingu sõlmimisest alates tähtajatult ning ka juhul, kui eksponent, kaaseksponent, agent või edasimüüja kasutab teabe edastamisel teisi mõisteid, väljendeid, sümboleid või logosid, mille puhul on arusaadav, et just messi on silmas peetud. Näiteks: keelatud on kasutada järgmist reklaami ja sellega sarnase sõnatusega reklaami: „saa osa parimatest reisipakkumistest ka ilma messil tunglemata, osta reis hoopis veebist / kontorist“). Käesolevas punktis sätestatud kohustuse igakordsel rikkumisel (sh kui rikkujaks on eksponendi kaaseksponent, agent või edasimüüja) kohustub eksponent tasuma korraldajale leppetrahvi 50% tema messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest. Leppetrahvi näol on tegemist kohustuse täitmisele sundiva leppetrahviga.
14.4.2. Lepingu sõlmimisega kinnitab eksponent, et ta peab punktis 14.2.1. sätestatud messi vältimist üleskutsuva reklaami keelustamist põhjendatuks, mõistlikuks ja mittekoormavaks ning ta soovib kõnealustel tingimustel messil osaleda.
14.5. Jaemüük
14.5.1. Messil on lubatud jaemüük eelneval kokkuleppel messi korraldajaga. Eksponendil või messil osaleval kauplejal peavad olema kõik õigusaktides sätestatud nõuetekohased load ja litsentsid kaupade ning teenuste müümiseks. Eksponent, kaupleja peab tagama oma tegevuse vastavuse kaubandustegevuse seaduses, tarbijakaitseseaduses, turismiseaduses ja muudes seadustes ning õigusaktides sätestatule.

14.5.2. Eksponent esitab korraldajale kaubanduse teostajate paigutuse skeemi ja/või Rendipinna kasutamise lõpliku plaani hiljemalt 23.04.2021, samuti hinnangulise elektrienergia vajaduse ning elektriplaani ja muud messiga seonduvad olulised detailid hiljemalt 30.04.2021

14.5.3. Iga müügikohta loetakse ka elektri ühenduskohaks, kusjuures juhul, kui eksponent ei soovi elektriühendust iga müügikoha juurde, siis on eksponendi kohustus anda sellest teada elektrivajaduse plaanil.

14.5.4. Iga siseruumides paikneva üle võimsusega 20 kW elektrilahenduste eest peab eksponent täiendavalt tasuma korraldajale lisatasu 25 eurot/h iga töötunni eest, mis kulus elektrikul lisavõimsuste võimaldamiseks.

14.5.5. Iga ühe kW elektrienergia kasutamise eest messi perioodil kohustub eksponent tasuma 12€, millele lisandub käibemaks. Elektrienergia 1kW hinna sisse kuulub elektriühenduskoha loomine.

14.5.6. Elektri ühenduskoha võimsuse igakordse ületamise korral on korraldajal õigus nõuda eksponendilt leppetrahvi summas 150 (ükssada viiskümmend) eurot.

14.5.7. Juhul, kui messi ajal tellitakse juurde täiendavaid elektriühendusi või tehakse muudatusi esialgsetes plaanides, teostatakse tööd üldises järjekorras vastavalt korraldaja võimalusele. Eksponent garanteerib tasumise teostatavate tööde eest korraldajale vastavalt esitatud arvele.

14.5.8. Vajalikud pikendusjuhtmed elektrikilbist eksponendi elektrit vajavate seadmeteni tagab eksponent. Seadmed ja pikendusjuhtmed peavad vastama eurostandardile. Korraldajal on õigus teostada järelvalvet, teha ettekirjutusi ning rakendada sanktsioone elektri mitte andmisega.

14.5.9. Eksponendil on keelatud:

14.5.10.1. Iseseisvalt teostada elektriühendust paigaldatud elektrikilpidesse. Eksponent kohustub hüvitama tekkinud kahju, samuti on iga tuvastatud rikkumise eest korraldajal õigus nõuda eksponendilt leppetrahvi 5000 (viis tuhat) eurot. Ühendusi on lubatud teostada ainult korraldaja elektrikul või korraldaja poolt selleks volitatud isikul.

14.5.10.2. Omal algatusel ületada tellitud elektrienergia võimsust. Iga tuvastatud rikkumise eest on korraldajal õigus nõuda eksponendilt leppetrahvi vastavalt lepingu punktis 14.5.10.1. märgitud ulatuses. 14.5.10.3. Transpordivahendite paigutamine asfaldiga katmata aladele (s.h. murule) ilma korraldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppeta.

14.5.10.4. Lahtise tulekolde asetamine lähemale kui 5m puudest, põõsastest või hoonetest. Samuti on keelatud panna kustutamata sütt prügikonteineritesse või muul viisil tekitada tuleohtlikku olukorda. Kohustuslik on omada tulekolde kõrval pulberkustutit. Iga tuvastatud rikkumise eest on korraldajal õigus nõuda eksponendilt leppetrahvi 350 (kolmsada viiskümmend) eurot.

14.5.10.5. Väljastada kaupa klaastaaras. Iga tuvastatud rikkumise eest on korraldajal õigus nõuda eksponendilt leppetrahvi 200 (kakssada) eurot.

14.5.11. Eksponent kohustub kaubitseja teeninduspiirkonna alla ja 2m ette jääva murupinna katma kattevahenditega (puitkilp, kummimatt või muu korraldaja poolt aktsepteeritud kattevahend).

14.5.12. Eksponent vastutab kaubitseja poolt renditud müügipinna aluse ala ning 2m raadiuses müügipinda ümbritseva ala pideva koristuse messi ajal ja pinnal toimuvate ürituste vaheaegadel.

14.5.13. Eksponent vastutab tekitatud prügi (s.h. taara, pappkastid jne.) viimise prügikonteineritesse.

14.5.14. Käesoleva lepingu punktide 14.5.11., 14.5.12 ja 14.5.13 rikkumisel on korraldajal õigus nõuda eksponendilt iga tuvastatud rikkumise eest leppetrahvi 300 (kolmsada) eurot.

14.5.15. Juhul, kui eksponent soovib peale pinna tagastamist ladustada Lauluväljaku ruumides tarvikuid vms, kohustub ta tasuma korraldajale vastavalt hinnakirjas sätestatud tingimustele. Kui eksponent jätab peale Rendiperioodi lõppu Lauluväljaku territooriumile ilma eelneva kokkuleppeta esemeid, tarvikuid, materjale vms on korraldajal õigus antud esemed eksponendi kulul Lauluväljaku territooriumilt ära vedada.

14.5.16. Korraldaja garanteerib eksponendile puhta joogivee ja heitvee kanaliseerimise messi ajal.

14.5.17. Eksponent on kohustatud teavitama oma töötajaid korraldaja poolsetest osalemistingimustest.

14.5.18. Telkide, rajatiste ja muude atraktsioonide kasutamine, mis eeldab vaiade maasse löömist või puurimist, tuleb eelnevalt kooskõlastada korraldajaga.

14.5.19. Reisiettevõtjad peavad omama nõuetekohast registreeringut ja seadusele vastavat tagatist. Lepingus ja õigusaktides sätestatud nõuete mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral on korraldajal õigus müügitegevus etteteatamata peatada ja/või lõpetada või leping etteteatamata üles öelda.

15. VASTUTUS JA KINDLUSTUS 

15.1. Avaliku korra ja valvesignalisatsiooni häireteta töö eest messi töövälisel ajal vastutab korraldaja vastavalt kehtestatud tingimustele. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, eksponentide ja nende esindajate, töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Korraldaja ei vastuta eksponendi eksponaatide, konstruktsioonide ja mistahes muu eksponendi vara jms rikkumise, kadumise või varguse eest.
15.2. Eksponent vastutab oma ekspositsiooni ülespaneku, paigutuse ja ekspositsioonipinna korrasoleku ja ohutuse eest, samuti oma vara säilimise eest kogu messiperioodi ajal. Eksponent vastutab tema käsutusse antud eksponeerimisvahendite ja inventari eest alates nende vastuvõtmisest kuni tagastamiseni korraldajale pärast oma ekspositsiooni mahavõtmist. Eksponendi poolt paigaldatud kleepkiled, teibid, kleebis- ja muu reklaammaterjal peab olema seinaelementidelt ja muult inventarilt seda kahjustamata eemaldatud. Eksponent vastutab tema poolt kaasatud kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub vajadusel korvama nende poolt tekitatud materiaalse kahju korraldajale. Eksponent vastutab oma eksponaatide ja muu vara järelevalve, säilimise ja kindlustamise eest kogu messiperioodil.

15.3. Juhul, kui eksponent teeb ümberkorraldusi messi ajal Lepingu lisades kirjeldatud või esialgselt läbiräägitud plaanides, millega kaasnevad korraldajale täiendavad tööd, kohustub eksponent tasuma korraldajale ümberkorraldustega kaasnevad kulutused, mille eksponent kohustub tasuma korraldaja poolt esitatud arve alusel. Ümberkorraldusega kaasnevad kulutused kooskõlastatakse eelnevalt Osapoolte vahel.

15.4. Eksponent kohustub hüvitama korraldajale tema töötajate, partnerite, klientide poolt Lauluväljakule tekitatud kahju (Lauluväljaku hallatavale varale tekitatud kahjustused, näiteks, kuid mitte ainult - tegevused, mis on seotud reklaamitarvikute, materjalide, atribuutika, logode, kleebiste jms paigutamisega, samuti ehitiste, nt asfaldi, tahtlik või tahtmatu lõhkumine või kahjustamine, seinte puurimine, aedadele või puudele asjade või materjalide paigutamine ning samuti mistahes avariilised või erakorralised juhtumid, mis kahjustavad oluliselt Lauluväljaku hallatavat vara). Messil planeeritavad tarvikute jms paigutuskohad ja viisid tuleb eelnevalt kooskõlastada korraldajaga. Keelatud on ilma kirjaliku kooskõlastuseta seotud toimingud, mis võivad kahjustada loodust, Lauluväljaku hallatavat vara või tuua kaasa täiendavaid planeerimata suuremahulisi koristus- või taastamistöid. Lauluväljaku hallatavale varale tekitatud mistahes kahjustuste hüvitamine eksponendi poolt toimub, arvestades Lepingu tingimusi, alljärgnevalt:

15.4.1. Eksponent ja messiga seotud kolmandate juriidiliste ja füüsiliste isikute tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud kahjustused, sh sideoperaatorite võrkude kahjustused, sidekaablite, valgustuse jms kolmandatele isikutele või Lauluväljaku lepinguliste partnerite varale tekkivad kahjustused kohustub eksponent esimesel võimalusel likvideerima iseseisvalt ja oma vahenditega sellises määras, mis parasjagu eksponendi võimalusi ja vahendeid arvestades võimalikuks osutub;

15.4.2. Juhul, kui eksponent viivitab kahjustuste likvideerimisega rohkem kui 7 (seitse) kalendripäeva alates kahjustuse tekkimise hetkest ja/või jätab tekkinud kahjustused täielikult likvideerimata ja/või tekkinud kahjustuse likvideerimiseks kulub rohkem kui 7 (seitse) kalendripäeva, tasub eksponent korraldajale iga viivitatud päeva eest leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot kuni kahjustuse tagajärgede täieliku nõuetekohase kõrvaldamiseni;

15.4.3. Lauluväljaku hallatavale varale tekkinud kahjustused fikseeritakse kahepoolse aktiga, milles määratakse konkreetsete kahjustuste tekkimise ulatus ja põhjused, nimetatud kahjustuste likvideerimise teostamise kord ning muud tekkinud kahjustustega seotud olulised asjaolud (sh Lauluväljakule tekkinud kahju rahaline suurus);

15.4.4. Tekkinud kahju loetakse eksponendi poolt korraldajale täielikult hüvitatuks peale vastavasisulise kahepoolse akti allkirjastamist, kus pooled kinnitavad üheselt mõistetavalt, et kõik tekkinud kahjustused on lõplikult likvideeritud ja mistahes täiendavaid nõudmisi üksteisele ei esine;

15.4.5. Juhul, kui Lauluväljak on sunnitud tekkinud kahjustused likvideerima ise, kohustub eksponent hüvitama korraldajale Lauluväljaku poolt kahjustuse likvideerimisega kantud kulutused (kahju hüvitamine) koos korraldaja poolt esitatud leppetrahvidega;

15.4.6. Kui Lauluväljak likvideerib kahjustused ise, siis koostab Lauluväljak tehtud tööde mahu ja maksumuse kohta ühepoolse akti, mis sisaldab muuhulgas ka nimekirja eksponendi poolt tekitatud kahjustustest. Lauluväljaku poolt teostavate taastamis- või koristustööde inimtöötunni maksumus on minimaalselt 50 (viiskümmend) eurot, millele lisandub seadusjärgne käibemaks ja täiendavalt vajalike materjalide ja vahendite kulu;

15.4.7. Käesoleva Lepingu punktis 15.4.3 nimetatud kahju hüvitamine toimub hiljemalt 3 (kolm) tööpäeva jooksul peale korraldaja poolt eksponendile käesoleva Lepingu punktis 15.4.4 või 15.4.6. nimetatud akti ja vastavasisulise arve esitamist. Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt arve tasumisega viivitamisel viivist 0,1% (null koma üks protsenti) tasumata summast iga viivitatud päeva eest;

15.4.8. Juhul, kui tekkinud kahjustuste taastamis- või koristustööd tuleb olukorrast tingituna (näiteks mõne teise ürituse toimumise aja saabumine) tellida kiirkorras ja/või Lauluväljaku igapäevane töörežiim on oluliselt häiritud ning tekitab Lauluväljakule täiendavaid kulutusi, on korraldajal õigus nõuda kõik seonduvad kulud sisse eksponendilt. Lauluväljak informeerib korraldajat, kes omakorda informeerib eksponenti selliste kulutuste tekkimise võimalusest ja/või tekkimisest esimesel võimalusel eksponendi poolt avaldatud e-posti aadressile edastatud teatega.

15.4.9. Lauluväljaku territooriumil on autode murule parkimine ja murul sõitmine keelatud, v.a messialaplaanil selleks eraldi, kirjalikult kokkulepitud tingimustel või korraldaja poolt väljastatud vastaval eriloal. Eksponent teeb kõik endast sõltuva vältimaks murukahjustusi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata rasketehnikaga manööverdamisele. Murukahjustuste taastamistööde hind on 10 eurot/m², millele lisandub käibemaks. Juhul, kui kahjustused on suuremad (rööpad, augud jms), siis on taastamistööde hind 20eurot/m². Taastamistööde kohta koostatakse akt, milles määratakse konkreetsete kahjustuste tekkimise ulatus ja põhjused, nimetatud kahjustuste likvideerimise teostamise kord ning muud tekkinud kahjustustega seotud olulised asjaolud.
15.5. Eksponent vastutab oma kaaseksponentide nõuetekohase registreerimise eest. Eksponent kohustub tasuma korraldajale leppetrahvi 100 eurot iga registreerimata kaaseksponendi tegutsemise eest eksponendi messipinnal, millele lisaks tuleb tasuda ka kaaseksponendi osalemistasu, 40 (nelikümmend) eurot.
15.6. Eksponent kannab täielikku vastutust kõigi kulutuste (sh. kaaseksponentide osalemistasu ja kaaseksponentide osalemisega kaasnevad muud kulud) tasumise eest, mida korraldaja seoses eksponendi messipinna ja stendiga kannab. 
15.7. Eksponaatide ja/või stendi demontaaž ja/või eksponendi lahkumine messipinnalt enne messi viimase päeva lahtiolekuaja lõppu on keelatud. Eksponent, kes nimetatud keeldu eirab, kohustub tasuma leppetrahvi 10% lepingujärgse messipinna üüri kogumaksumusest iga rikkumises oldud täistunni eest, kuid vähemalt 200 €. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga.
15.8. Eksponent on kohustatud kahju tekkimisel tema kasutuses olnud korraldaja või SA Tallinna Lauluväljaku varale (s.h. messiala põrandad, maapind, seinad, uksed, väravad, tugi- ja kandekonstruktsioonid, aknad, inventar jne.) teavitama sellest koheselt korraldajat ja hüvitama tekkinud kahju täies ulatuses. 

15.9. Korraldaja kohustub andma käesoleva osalemislepingu lahutamtu osana käsitleteval registreerimislepingul märgitud rendipinna eksponendi kasutusse vastavalt lepingus märgitud aegadele.

15.10. Korraldajal on õigus kontrollida rendipinna kasutamist käesoleva osalemislepingu kehtivuse ajal ja teha eksponendile ettekirjutusi käesoleva Lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks. Juhul, kui eksponendile esitatakse messil osalejate või mistahes kolmandate isikute poolt pretensioone, millega kaasnevad materiaalsed sanktsioonid, kohalduvad need sanktsioonid sellele poolele, kelle tegevus või tegevusetus sanktsiooni kohaldamise põhjustas.

15.11. Kui eksponent eirab turvaohutusnõudeid on korraldajal õigus eksponendiga leping koheselt lõpetada. Lepingu lõpetamisel peab eksponent koheselt oma messistendi sulgema ning selle esimesel võimalusel vabastama. Turvaohutusnõuete rikkumisest tingitud lepingu lõpetamisel eksponendi poolt juba tehtud, tehtavaid ja kaasnevaid kulusid korraldaja eksponendile ei hüvita, mh ei hüvita korraldaja eksponendile mainekahju, õigusabikulusid vms. Lepingu ühepoolsel lõpetamisel käesolevas punktis toodud alusel on korraldajal õigus nõuda eksponendilt leppetrahvi summas 5 000 (viis tuhat) eurot.

15.12. Eksponent kohustub tagama oma messipinnal avaliku korra ja pidama kinni avaliku korra reeglitest messi territooriumil, sh garanteerib Eksponent messi külastajate, oma töötajate ja oma kaaseksponentide turvalisuse oma messipinnal viibimise ajal ning eelnimetatud isikute lahkumise Lauluväljaku territooriumilt hiljemalt ühe (1) tunni jooksul pärast messi sulgemist.

15.13. Turvalisuse tagamisega seoses on Eksponendil täiendavalt kohustus veenduda, et messipinnale paigaldatud ajutised lahendused oleks turvaliselt püstitatud, sh välialal asju püstitades tuleb arvestada tugeva tuule või tormi tekkimise võimalusega, kusjuures kõik eeltoodust tulenevad õnnetusjuhtumid korvab täies ulatuses Eksponent. Kui ebapiisavast paigaldusest tekivad tervise või vara kahjustamine/kahjustumine kolmandatele isikutele, korvab Eksponent kõik otsesed ja kaasnevad kulud. Kui õnnetusjuhtumist tulenev kahjunõue esitatakse korraldaja vastu, korvab Eksponent korraldajale kõik otsesed ja kaudsed kulud (sh ravi ja õigusabikulu).

15.14. Eksponent kohustub messiperioodi lõppemisel Lauluväljaku territooriumile, sh siseruumidesse jäetud iga kuupmeetri prügi eest maksma 44 eurot, millele lisandub käibemaks.

16. MUUD TINGIMUSED

16.1. Lepinguid ja tellimusi nii messipinna üürimiseks kui teenuste osutamiseks käsitletakse nende saabumise järjekorras. Messipindade ja stendide paigutuse messialal määrab korraldaja ühepoolselt, eksponendi soove arvestatakse võimaluse piires. Korraldaja saadab enne messi algust igale eksponendile messiala joonise, näidates sellel eksponendile reserveeritud messipinna asukoha. Korraldajal on vajadusel ühepoolselt õigus muuta iga eksponendi messipinna asukohta, vähendada või suurendada eksponendi messipinda 10% ulatuses eksponendi nõusolekuta ilma, et see tooks kaasa muudatuse eksponendi poolt tasumisele kuuluvas/või tasutud messipinna üüritasus ning muude teenuste või tasude maksmises. Eksponendi soovi arvestamata jätmine ei ole aluseks lepingust taganemiseks või lepingu üles ütlemiseks.
16.2. Eksponendil ei ole õigust lepingust tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele loovutada sh. puudub õigus messipinda osaliselt või tervikuna allüürile anda.
16.3. Leping on sõlmitud paralleelselt eesti keeles ja inglise keeles. Vaidluste korral või keeleliste ebatäpsuste korral prevaleerib eestikeelne tekst.

16.4. Korraldajal on õigus teha eksponendi stendist, sh mööbli-, ruumi ja dekoorlahendustest fotosid.

17. VÄÄRAMATU JÕUD .

17.1. Poolte Lepinguga ettenähtud kohustuste täitmatajätmine või täitmise viibimine ei ole Lepingu rikkumine juhul, kui põhjuseks on force majeure asjaolud – eelkõige, kuid mitte ainult ilmastikust tingitud asjaolud ja loodusõnnetused, tulekahju, plahvatus, sõda, Lepingu täitmist oluliselt takistavad Riigikogu või Eesti Vabariigi Valitsuse aktid, ametiasutuste kehtestatud piirangud ja reeglid seoses COVID-19 või mõne muu nakkushaigusega, embargo, streik, rahvarahutused või vägivaldne riigipööre. 17.2. Juhul, kui Pool ei suuda täita talle Lepinguga pandud kohustusi force majeure asjaoludest tingituna, on ta kohustatud sellest teisele Poolele teatama hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale force majeure asjaolude tekkimist. Nimetatud asjaolude tekkimisest teatamata jätmine või hilinenud teatamine võtab vastavalt Poolelt õiguse tugineda nimetatud asjaoludele, st Pool on tekkinud olukorrast tulenevate tagajärgede eest vastutav.

17.3. Force majeure asjaolude ilmnemise korral viibib käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmine nimetatud asjaolude kestel, kuid mõlemad Pooled kohustuvad võtma tarvitusele kõik võimalikud abinõud nimetatud asjaolude toimest põhjustatud tagajärgede likvideerimiseks.

17.4. Korraldajal on õigus messi ettevalmistustööd või messi läbiviimine peatada või edasi lükata või messi lahtiolekuaegasid lühendada, kui peatamise vajadus on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Juhul, kui messi läbiviimine on vääramatu jõu asjaoludest tingituna takistatud, on korraldajal ühepoolselt õigus lükata messi läbiviimine edasi või lepingust taganeda ja maksta eksponendile tagasi messipinna üüritasu, millest on peetud kinni registreerimistasu 125 eurot, käibemaks ja juba teostatud tööde/osutatud teenuste maksumus vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele.

17.5. Kui mess toimub, aga messi läbiviimine on vääramatu jõu asjaolude, valitsuse, ametiasutuse või korrakaitseorganite tegevuse või otsuste tõttu osaliselt piiratud, näiteks piiratakse lahtioleku päevi ja mess toimub vaid ühel päeval ja/või piiratakse külastajate arvu või lahtiolekuaegasid, siis lepingus toodud tasud sh messipinna üüritasu, stendi ehituse tasud ega mistahes muud teenuste tasud eksponentidele ja kaaseksponentidele ei muutu ega kuulu seega ka tagastamisele.

18. PRETENSIOONID JA KOHALDATAV ÕIGUS

18.1. Enne messi toimumist või pärast messi toimumist ilmnenud pretensioonid on eksponendil õigus esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingus toodud korraldaja kontaktandmetel hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul asjaolust teada saamisest. Hilisemaid pretensioonid on aegunud ja neil ei ole õiguslikke tagajärgi.
18.2. Lepingule ja lepingu täitmisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimise teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel.