RAHVUSVAHELISE TURISMIMESSI "TOUREST 2019" OSALEMISTINGIMUSED EESTI TURISMIPIIRKONDADELE „PUHKA EESTIS“ HALLIS

RAHVUSVAHELISE TURISMIMESSI "TOUREST 2019" OSALEMISTINGIMUSED EESTI TURISMIPIIRKONDADELE „PUHKA EESTIS“ HALLIS

1. MESSI KORRALDAJA
Eesti Turismifirmade Liit (edaspidi korraldaja), Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn Telefon +372 6313 013, faks +372 6313 622, e-post: info@etfl.ee, veeb: www.tourest.eu  

2. MESSI TOIMUMISE AEG JA KOHT
8.-10. veebruar 2019
Eesti Näituste Messikeskus, Pirita tee 28, 10127 Tallinn Eesti

Rahvusvahelise turismimessi „Tourest 2019“ (edaspidi mess) lahtiolekuajad: 
08.02.2019 kl 10.00 - 19.00 (NB! kl 10.00-13.00 B2B aeg)
10.02.2019 kl 10.00 - 18.00 
11.02.2019 kl 10.00 - 15.00 

Sissepääs kutse või piletiga.

Eksponaatide sissetoomine, montaaž ja eksponendi viibimine messikeskuses ning eksponeerimine:
05.-06.02.2019 (montaaž) 09.00 - 20.00
07.02.2019 (eksponeerimispäev) kl.09.00 - 21.00
Väljaspool eeltoodud aega: eelneval kokkuleppel vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. 

Eksponaatide demontaaž ja väljaviimine, eksponendi viibimine messikeskuses:
10.02.2019.(D-, C- ja BI- hall) kl. 15.00 - 21.00
11.02.2019 (D-, C- ja BI- hall) kl. 09.00 - 18.00
12.02.2019 (D- ja C-hall) kl. 09.00 – 18.00 tasuta 
Väljaspool eeltoodud aega eelneval kokkuleppel vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. 

3. EKSPONENDID JA EKSPONAADID

Eksponentideks võivad olla Eesti rahvuslikud ja regionaalsed turismiorganisatsioonid, reisikorraldajad, transpordiettevõtted, hotellid ja muud majutus- ning toitlustusteenuseid pakkuvad ettevõtted, trükiste kirjastajad ning liidud jt. Eesti turismi-, puhke- ja meelelahutustööstusega seotud ettevõtted, kes on koondunud maakondliku organisatsiooni või muu siseturismi edendava organisatsiooni poolt koordineeritavale ekspositsioonipinnale.

Põhieksponendiks (edaspidi Eksponent) loetakse "Tourest 2019" „Puhka Eestis“ halli Eksponenti, kes sõlmib ETFLiga lepingu messil osalemiseks ja rendib ekspositsioonipinna, kelle andmed avaldatakse "Tourest 2019" veebikataloogis, kes vastutab renditud ekspositsioonipinna, näituseinventari ja kujunduskonstruktsioonide sihipärase ning heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning tasub oma nimel kõik ETFL-i poolt esitatud arved õigeaegselt. Põhieksponendiks võib olla maakondlik organisatsioon või muu siseturismi edendav organisatsioon, kes koordineerib turismipiirkonna osalemist renditud ekspositsioonipinnal.

Kaaseksponendiks loetakse "Tourest 2019" „Puhka Eestis“ halli eksponenti, kes osaleb messil Eksponendile renditud ekspositsioonipinnal ning kellest Eksponent on eelnevalt ETFL-i õigeaegselt kirjalikult teavitanud teavitanud (s.o. hiljemalt 18. detsembriks 2018), mis annab õiguse osaleda messil, kasutada Kaaseksponendi nime ja/või logo messistendi kujunduses ja jagada Kaaseksponendi reklaammaterjale. Kaaseksponendi andmed kantakse messi elektroonilisse kataloogi (vt. p 7, elektrooniline kataloog). Kaaseksponentideks loetakse kõik eksponendid, kes osalevad eksponendi renditud ekspositsiooni pinnal oma nimel. Kaaseksponentide registreerimine on Eksponendile tasuta, aga kohustuslik.

Eksponaatide ja/või stendi demontaaž ja/või eksponendi lahkumine messipinnalt enne messi viimase päeva lahtiolekuaja lõppu on keelatud. Eksponent, kes nimetatud keeldu eirab, kohustub tasuma leppetrahvi 10% lepingujärgse messipinna üüri kogumaksumusest iga rikkumises oldud täistunni eest, kuid vähemalt 200 €. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga.

4. MESSIPINNA JA -STENDIDE RENDITARIIFID

Eksponendi tagastamatu osavõtumaks on 180,00€+km20%, mis sisaldubEksponendi ekspositsioonipinna renditasus. Ühele Eksponendile renditav minimaalne messipind on 9m². Korraldajal on vajadusel õigus vähendada või suurendada stendi 10% ulatuses ilma Eksponendiga eelnevalt kooskõlastamata. Ilma korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole Eksponendil õigust oma stendi välja rentida või selle osa kolmandale isikule üle anda. Kui Kaaseksponendile antakse eelneva kirjaliku avalduse põhjal messil osalemise õigus, laienevad talle Eksponendiga samad osalemistingimused.

Pinna ja standardstendide renditariifid kehtivad ainult tasumisel enne 18. detsembrit 2018. Hilisemal tasumisel lisandub renditariifile 10%. Eksponent, kelle nimele stend on reserveeritud, kannab täielikku vastutust kõigi kulutuste tasumise eest, mida korraldaja seoses tema stendiga kannab.

Messipinna tellimusi käsitletakse nende saabumise järjekorras. Stendide lõpliku paigutuse messihallis määrab korraldaja, Eksponendi soove arvestatakse võimaluse piires. Korraldaja saadab enne messi algust igale Eksponendile messihalli joonise, näidates sellel Eksponendile reserveeritud stendi asukoha.

5. MESSIPINNA RESERVEERIMINE

Messipinna tellimisleping saadetakse Eksponendi poolt Tourest 2019 veebikeskkonnas täidetuna ja kinnitatuna või (digitaalselt) allkirjastatuna e-postiga, faksiga või postiga ETFL-ile hiljemalt 05. oktoober 2018. Hilisemaid tellimusi võetakse vastu vaba pinna olemasolul.

Tellimuse aktsepteerimise korral saadab korraldaja Eksponendile arve ettemaksena tasutavate teenuste kohta (vt. p 9, maksetingimused). Pärast korraldajapoolset aktsepteerimist saab Eksponendi kirjalikult vormistatud tellimusest Eksponenti kohustav dokument messil osalemist puudutavates küsimustes.

6. RINNASILDID JA PARKLAKAARDID 
6.1. Rinnasildid annavad õiguse viibida messikeskuses 07.02.2019 kl 09.00-21.00; 08.-10.02.2019 kl 09.00-19.00 ja 11.02.2019 kl 09.00-21.00. Eksponent edastab vajamineva rinnasiltide arvu hiljemalt 25. jaanuariks 2019. Korraldaja väljastab rinnasildid 7.02.2019 messikeskuses. Rinnasildid on personaalsed ja mitte edasi antavad.
6.2. Montaaži- ja demontaažiperioodil toimub sissepääs messikeskusesse üksnes montaažikäepaeladega. Eksponent edastab isikute nimekirja hiljemalt 25.01.2019.
6.3. Iga eksponent (selguse mõttes põhieksponent) saab messipinna kohta ühe tasuta parkimise perioodikaardi, mis annab õiguse korduvaks sissesõiduks Eesti Näituste messikeskuse territooriumile, kaubaveoks D-, C- ja BI-paviljoni ning parkimiseks messikeskuse autoparklas ajavahemikul 08.-10.02.2019.

7. ELEKTROONILINE KATALOOG 
Messi elektroonilises kataloogis avaldatakse info messil osalevate eksponentide ja kaaseksponentide kohta, kes on selleks soovi avaldanud ja edastanud vastavad materjalid hiljemalt 04.01.2019.

8. MESSIKUTSED
Iga eksponent ja kaaseksponent saab õiguse edastada tasuta sissepääsu tagavaid messikutseid piiramatus koguses. Kutse annab õiguse messi ühekordseks külastamiseks lahtiolekuaegadel. Kutse saadetakse eksponendile e-postiga pärast messipinna üüri tasumist, kuid mitte enne 10. jaanuari 2019.

9. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE
9.1. Leping kehtib kuni lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmiseni eksponendi ja korraldaja poolt.
9.2. Eksponendil on õigus lepingust taganeda või see korraliselt ennetähtaegselt üles öelda:
9.2.1. kuni 18. detsembrini 2018 tasudes korraldajale leppetrahvi registreerimisteenuste eest summas 216 eurot ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele.
9.2.2. alates 19. detsembrist 2018 kuni 10. jaanuar 2019 tasudes korraldajale leppetrahvi summas, mis vastab 50% (viiekümnele protsendile) messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele;
9.2.3. alates 11. jaanuarist 2019, tasudes korraldajale leppetrahvi summas, mis vastab messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusele ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumuse vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele.
9.3. Kui eksponent on teinud korraldajale ettemakse, tasaarvestab korraldaja ettemaksuna tasutud summa eksponendi poolt tasumisele kuuluvate summadega sh leppetrahviga ning ülejäänud osa ettemaksust tagastab korraldaja eksponendile viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates taganemise avalduse esitamisest. Lepingu sõlmimisega annab eksponent korraldajale tasaarvestamise teostamiseks nõusoleku.
9.4. Korraldajal on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda juhul, kui eksponent on lepingut rikkunud ja ei ole kõrvaldanud rikkumist täiendava tähtaja jooksul sh, kuid mitte ainult ei ole tasunud tähtajaks lepingujärgselt ettenähtud makset, ei ole alustanud messipinna kasutamist 24 tundi enne messi esimese päeva lahtiolekuaja algust. Sellisel juhul kohustub eksponent tasuma korraldajale messipinna üüri kogumaksumuse koos käibemaksuga, samuti teostatud tööde/osutatud teenuste eest vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele ning leppetrahvi 50% messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest.
9.5. Lepingu lõppemine ei vabasta eksponenti lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne lepingu lõppemist.
9.6. Korraldajal on õigus leping erakorraliselt ja etteteatamata üles öelda, kui korraldajast olenemata asjaoludel ei ole messi läbiviimine ettenähtud mahus võimalik. Lepingu lõpetamisel käesoleva punkti alusel puuduvad pooltel lepingu lõpetamisest tulenevad mistahes kahju hüvitamise nõuded.
9.7. Lepingu ühepoolseks lõpetamiseks esitab üks pool teisele poolele ühepoolse kirjaliku avalduse, mis jõustub selle kättesaamisel. Lepingust taganemisel ja/või lepingu üles ütlemisel läheb messipinna kasutamise õigus automaatselt korraldajale.

10. MESSITEENUSED JA LISATEENUSED 

Stendiehitus - ja kujundustööd
10.1. Eksponendil on võimalus tellida stendi ehitus- ja kujundustööd (standard või erikujundus) ja vastavad materjalid korraldajalt. Tellimused täidetakse tähtajaga alates 2 ööpäeva. Tellimislehed tehakse kättesaadavaks ja tellimused on esitatavad üksnes veebilehe www.tourest.eu kaudu. Korraldaja annab valmis stendi eksponendile üle hiljemalt 07. veebruaril 2019 kell 10.00 eeldusel, et tellimus on esitatud hiljemalt 18. detsembril 2018. Kui stend ei ole nimetatud ajaks valmis või kui esinevad puudused, peab eksponent teatama sellest koheselt korraldaja koha peal, infoletis olevale töötajale ja Eesti Näituste AS e-postil fair@fair.ee

10.2. Juhul, kui eksponent ei ole tellinud standardstendi, erikujundusega stendi või ei ehita stendi ise oma materjalidest, kuid soovib kasutada seinaelemente, peab ta need tellima korraldajalt. Korraldajal on õigus peatada ehitustööd messipinnal, kui eksponent ei pea kinni lepingu tingimustest.
10.3. Juhul, kui eksponent teostab messistendi ehitustööd ise või kasutab selleks kolmandaid isikuid, on ta kohustatud saama korraldaja ja Eesti Näituste AS’i kooskõlastuse stendi kujunduskavandile, stendikonstruktsioonidele ja –materjalidele hiljemalt 04. jaanuariks 2019.

10.4. Eksponent on kohustatud järgima messi osavõtutingimustega kehtestatud montaaži- ja demontaažitööde teostamise tähtaegu, Eesti Näituste Messikeskuse nõudeid messistendi ehitamisel ning tuleohutus-, töökaitse, –ohutuse ja –korralduse eeskirju, mis on kättesaadavaks tehtud Eesti Näituste AS veebilehel www.fair.ee.
10.5. Mistahes kaaluga esemete, kujunduselementide või reklaamikandjate monteerimiseks või riputamiseks stendi külgseintele või stendi laekarkassi külge, peab olema korraldaja kirjalik luba. 
10.6. Stendi seinaelementide standardkõrgus ei või ületada 2,5 m. Kõrgemate konstruktsioonide kasutamiseks on vajalik Eesti Näituste AS tehnilise teenistuse eriluba. Stendi maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5m ja II korruse minimaalne kaugus 2m naaberstendi piirist (juhul, kui korraldajaga ei ole teisiti kokku lepitud). Kahe- ja enamakorruselist stendi külastavad ning seda teenindavad inimesed ei tohi viibida stendil kõrgemal kui 2,6 m halli põranda tasapinnast. Kui eksponaadi või mistahes eseme kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb selle paigutus stendis korraldajaga kooskõlastada. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse paviljoni põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.
10.7. Stendi kohal, kõrgemal kui 2,5 m (standardkujunduselemendi kõrgus) või 3,6 m (erikujundusega paketi kõrgus) asuvate konstruktsioonide kasutamisel on vajalik korraldaja nõusolek. Vastavad konstruktsioonid peavad asuma messipinna piiridest seespool ning maksustatakse kui reklaampind, s.o. 41,00 €/m2 aga vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 €.

10.8. Messipinna põrandatasapinnast kõrgemale kui 2,5 meetrit riputatud või mistahes muul viisil kinnitatud reklaamid (kõrguse piiranguta) maksustatakse 41,00 €/m2 aga vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 € ühe reklaami eest. Käesolevas punktis toodud hindadele lisandub käibemaks.

 

Lisateenused
10.9. Eesti Näituste AS tehniline teenistus osutab mitmesuguseid lisateenuseid. Vastavad tööd teostatakse eksponendi tellimuse alusel. Tellimus tuleb esitada vormikohasel tellimislehel märkega "Tourest 2019".
10.10. Lisateenuste tellimused tuleb edastada korraldajale hiljemalt 18. detsember 2018. Hilisemad tellimused täidetakse üksnes võimaluse korral ning nendele rakendub hinnalisa 25%.
10.11. Korraldaja poolt on messil avatud teenindus- ja infobüroo, mille kaudu eksponentidel on võimalik tellida messi- ja sekretäriteenuseid. Tellimused tuleb esitada korraldajale hiljemalt 6.02.2019. Messi tööperioodil (s.o. 07.-10.02.2019) on võimalik esitada tellimused üksnes messikeskuses, nimetatud tellimustele rakendatakse hinnalisa 50%.

10.12. Eksponendi ja stendi jaoks vajalike materjalide toomine messikeskusesse ei ole lubatud fuajee kaudu. Kõik vajalik tuleb transportida kaubaväravatest. C, B, D hallis on kaubaväravad C2, C5, D1, B1.

11. INTERNETI PÜSIÜHENDUS
Eksponendil on võimalik tellida oma stendile tasuline interneti püsiühendus, pöördudes ise otse teenusepakkujate poole: traadiga ühendus kiirusega kuni 4 Mbit/s kõigis messihallides Linxtelecom Estonia OÜ e-posti aadressil: sales@linxtelecom.ee, tel. +372-622-3360;  www.linxtelecom.ee/mess. WiFi teenuse osutamise kõigis messihallides tagab Elisa Mobiilsideteenuste AS.

12. TOLLI- JA TRANSPORDITEENUSED 
Eksponent korraldab eksponaatide transpordi messile ja tagasi omal kulul ning vastutab kõigi oma eksponaatidega seonduvate tolliformaalsuste täitmise eest. Tolli- ja transporditeenuseid on võimalik tellida: UPEX LS OÜ – Pirita tee 28, 10127 Tallinn; tel.+372 605 2040; +372 5119 947; faks +372 6 137429. Messile lähetatavad eksponaadid või mistahes muud saadetised tuleb saata (mitte varem kui 3 päeva enne messi tööperioodi algust) toimumise kohta eksponendi nimele aadressile Eesti Näituste Messikeskus – Pirita tee 28, 10127 Tallinn. Eksponent või tema poolt volitatud isik on kohustatud tema nimele saabuvad saadetised isiklikult vastu võtma. Eksponent võib tellida korraldajalt ladustamis- ja tõsteteenuseid, vastavad tellimused peavad olema kinnitatud 2 tööpäeva enne saadetise saabumist ja mitte hiljem kui 5 päeva enne messi tööperioodi algust. Selguse mõttes, korraldaja ega messikeskus ei võta vastutust messikeskusesse saadetud saadetiste säilimise eest v.a. kui vastav teenus on eelnevalt eksponendile taasesitamist võimaldavas vormis kinnitatud.

13. TULEOHUTUS 
Tuleohutuse tagamise eest messi toimumise ajal vastutab Eesti Näituste AS. Eksponent on kohustatud tuleohutuse tagamisel täitma Eesti Näituste AS volitatud esindajate korraldusi ja messikeskuses kehtivaid tuleohutuseeskirju. Lahtise tule kasutamine ja suitsetamine on messihallides keelatud. Tuleohutuse seisukohalt riskantsete kaupade ja ainete käitlemiseks peab omama luba Päästeametilt. Luba tuleb esitada korraldajale enne messi algust.

14. REKLAAM JA JAEMÜÜK 
14.1. Eksponendil on õigus kasutada reklaami otstarbel üüritud messipinda ning stendi siseseinasid. Naaberstendidega piirnevate seinte välisküljed peavad olema reklaamivabad/valged. Reklaammaterjalide paigutamine stendi seintele on lubatud üksnes kleeplindi ja/või riputuskonksude abil. Eksponendil on õigus teha üksnes eksponendile viitavat reklaami, mis vastab messi temaatikale ning on kooskõlas reklaamiseaduse sätetega. Eksponent vastutab oma stendil eksponeeritud reklaammaterjalide ja –vahendite seadusele vastavuse eest. Reklaampindade kasutamine väljaspool messistendi ning stendi kohal ja kõrgemal kui 2,5 m on tasuline ja eeldab eelnevat kokkulepet korraldajaga. Reklaampind maksustatakse 41,00€/m2, kuid vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 €. Messipinna põrandatasapinnast kõrgemale kui 2,5 meetrit riputatud või mistahes muul viisil kinnitatud reklaam (kõrguse piiranguta) maksustatakse ka 41,00€/m2, kuid vähemalt reklaami miinimumhinnaga 100 € ühe reklaami eest. Käesolevas punktis toodud hindadele lisandub käibemaks.
14.2. Eksponendi messipinnavälised turundusüritused tuleb kooskõlastada eelnevalt korraldajaga. Trükiste ja mistahes reklaammaterjalide jagamine ja väljapanemine väljaspool oma messipinda on keelatud, kui ei ole teisiti korraldajaga kokku lepitud. 
14.3. Audio- ja videoprogrammide esitamine messipinnal ei tohi häirida naabereksponentide tööd. Messistendil toimuvate esitluste, ürituste jms korraldamine tuleb eksponendil eelnevalt kooskõlastada korraldajaga, et vältida naaberstendide töö segamist.
14.4. Messi järjepidevuse, messikülastuste arvu suurendamise, messi eduka läbiviimise ja populariseerimise eesmärgil nõustub eksponent täielikult täitma alljärgnevaid tingimusi:
14.4.1. Messi vältimist üleskutsuva reklaami keelustamine. Iga eksponent kohustub hoiduma ja välistama täielikult mistahes reklaami, üleskutsete ja teabe avaldamist, milles otseselt või kaudselt kutsutakse isikuid, kliente, tarbijaid ja/või messikülastajaid üles messi külastamist vältima või sellest loobuma. Eksponent tagab ja vastutab selle eest, et ka tema kaaseksponendid, agendid ja edasimüüjad käesolevas punktis nimetatud kohustusi nõuetekohaselt täidavad. Vastav keeld kehtib lepingu sõlmimisest alates tähtajatult ning ka juhul, kui eksponent, kaaseksponent, agent või edasimüüja kasutab teabe edastamisel teisi mõisteid, väljendeid, sümboleid või logosid, mille puhul on arusaadav, et just messi on silmas peetud. Näiteks: keelatud on kasutada järgmist reklaami: „saa osa parimatest reisipakkumistest ka ilma messil tunglemata, osta reis hoopis veebist / kontorist“). Käesolevas punktis sätestatud kohustuse igakordsel rikkumisel (sh kui rikkujaks on eksponendi kaaseksponent, agent või edasimüüja) kohustub eksponent tasuma korraldajale leppetrahvi 50% tema messipinna üüri käibemaksuta kogumaksumusest. Leppetrahvi näol on tegemist kohustuse täitmisele sundiva leppetrahviga.
14.4.2. Lepingu sõlmimisega kinnitab eksponent, et ta peab punktis 14.4.1. sätestatud messi vältimist üleskutsuva reklaami keelustamist põhjendatuks, mõistlikuks ja mittekoormavaks ning ta soovib kõnealustel tingimustel messil osaleda.
14.5. Jaemüük
Messil on lubatud jaemüük. Eksponendil või messil osaleval kauplejal peavad olema kõik õigusaktides sätestatud nõuetekohased load ja litsentsid kaupade ning teenuste müümiseks. Reisiettevõtjad peavad omama nõuetekohast registreeringut ja seadusele vastavat tagatist. Lepingus ja õigusaktides sätestatud nõuete mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral on korraldajal õigus müügitegevus etteteatamata peatada ja/või lõpetada või leping etteteatamata üles öelda.

15. VASTUTUS JA KINDLUSTUS 
15.1. Avaliku korra ja turvalisuse eest messihallides ja territooriumil, samuti valvesignalisatsiooni häireteta töö eest messi töövälisel ajal vastutab Eesti Näituste AS vastavalt kehtestatud tingimustele. Korraldaja ja Eesti Näituste AS ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, eksponentide ja nende esindajate, töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Korraldaja ja Eesti Näituste AS ei vastuta eksponendi eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest.
15.2. Eksponent vastutab oma ekspositsiooni ülespaneku, paigutuse ja ekspositsioonipinna korrasoleku ja ohutuse eest. Eksponent vastutab tema käsutusse antud eksponeerimisvahendite ja inventari eest alates nende vastuvõtmisest kuni tagastamiseni korraldajale pärast oma ekspositsiooni mahavõtmist. Eksponendi poolt paigaldatud kleepkiled, teibid, kleebis- ja muu reklaammaterjal peab olema seinaelementidelt ja muult inventarilt seda kahjustamata eemaldatud. Eksponent vastutab tema poolt kaasatud kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub vajadusel korvama nende poolt tekitatud materiaalse kahju korraldajale. Eksponent vastutab oma eksponaatide ja muu vara järelevalve, säilimise ja kindlustamise eest kogu messiperioodil.
15.3. Eksponent vastutab oma kaaseksponentide nõuetekohase registreerimise eest. Eksponent kohustub tasuma korraldajale leppetrahvi 100 eurot iga registreerimata kaaseksponendi tegutsemise eest eksponendi messipinnal, millele lisaks tuleb tasuda ka osalemistasu.
15.4. Eksponent kannab täielikku vastutust kõigi kulutuste (sh. kaaseksponentide osalemistasu ja kaaseksponentide osalemisega kaasnevad muud kulud) tasumise eest, mida korraldaja seoses eksponendi messipinna ja stendiga kannab. 
15.5. Eksponaatide ja/või stendi demontaaž ja/või eksponendi lahkumine messipinnalt enne messi viimase päeva lahtiolekuaja lõppu on keelatud. Eksponent, kes nimetatud keeldu eirab, kohustub tasuma leppetrahvi 10% lepingujärgse messipinna üüri kogumaksumusest iga rikkumises oldud täistunni eest, kuid vähemalt 200 €. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga.
15.6. Eksponent on kohustatud kahju tekkimisel tema kasutuses olnud korraldaja või Eesti Näituste AS varale (s.h. messihalli põrandad, seinad, uksed, väravad, tugi- ja kandekonstruktsioonid, aknad, inventar jne.) teavitama sellest koheselt korraldajat ja hüvitama tekkinud kahju täies ulatuses. 

16. MUUD TINGIMUSED
16.1. Lepinguid ja tellimusi käsitletakse nende saabumise järjekorras. Messipindade ja stendide lõpliku paigutuse messihallis määrab korraldaja, eksponendi soove arvestatakse võimaluse piires. Korraldaja saadab enne messi algust igale eksponendile messihalli joonise, näidates sellel eksponendile reserveeritud messipinna asukoha. Korraldajal on vajadusel ühepoolselt õigus muuta messipinna asukohta, vähendada või suurendada messipinda 10% ulatuses eksponendi nõusolekuta ilma, et see tooks kaasa muudatuse eksponendi poolt tasumisele kuuluvas/või tasutud messipinna üüritasus.
16.2. Eksponendil ei ole õigust lepingust tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele loovutada sh. puudub õigus messipinda osaliselt või tervikuna allüürile anda.
16.3. Käesolev leping on sõlmitud paralleelselt eesti keeles ja inglise keeles. Vaidluste korral või keeleliste ebatäpsuste korral prevaleerib eestikeelne tekst.

17. VÄÄRAMATU JÕUD 
Korraldajal on õigus messi ettevalmistustööd või messi läbiviimine peatada või edasi lükata või messi lahtiolekuaegasid lühendada, kui peatamise vajadus on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Juhul, kui messi läbiviimine on vääramatu jõu asjaoludest tingituna täies ulatuses takistatud, on korraldajal ühepoolselt õigus lükata messi läbiviimine edasi või lepingust taganeda ja maksta eksponendile tagasi messipinna üüritasu, millest on peetud kinni registreerimistasu 216 eurot ja teostatud tööde/osutatud teenuste maksumus vastavalt hinnakirjajärgsetele ja kokkulepitud tasudele. Kui messi läbiviimine on vääramatu jõu asjaolude tõttu takistatud vaid osaliselt, siis messipinna üüritasu tagastamisele ei kuulu.

18. PRETENSIOONID
18.1. Eksponendil on õigus esitada pretensioonid kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingus toodud korraldaja kontaktandmetel hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul asjaolust teada saamisest. Hilisemaid pretensioonid on aegunud ja neil ei ole õiguslikke tagajärgi. 
18.2. Lepingule ja lepingu täitmisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimise teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel.